Vil set­te re­kord

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

Stor in­ter­es­se for Nor­ge i ut­lan­det får ferje­sel­ska­pe­ne til å sat­se på re­kord­se­song i år. Fjord Li­ne sat­ser på å nå 250.000 pas­sa­sje­rer.

Re­de­ri­et star­ter årets sei­lin­ger fra Kris­tian­sand 7. april. Sist gang de star­tet så tid­lig, var i 2008.

– Le­go­land åp­ner 1. april i år og pås­ka kom­mer sent. Vi reg­ner med at man­ge vil vel­ge å leg­ge påske­fe­rien til Dan­mark i ste­det for å dra på påske­fjel­let, sier Rick­ard Tern­blom, kon­sern­sjef i Fjord Li­ne.

Man­dag lå Fjord Cat til kai i Kris­tian­sand for å bli gjort klar for en ny se­song. Det er kun i som­mer­halv­året Fjord Li­ne sei­ler mel­lom Kris­tian­sand og Hirts­hals.

Fjord Li­ne gikk med et lite over­skudd i 2016 og end­te på 5,6 mil­lio­ner før skatt. Sel­ska­pet opp­gir ikke inn­tek­te­ne for de en­kel­te strek­nin­ge­ne, kun an­tall pas­sa­sje­rer. Over Ska­ger­rak var det i fjor 241.000 pas­sa­sje­rer som reis­te med Fjord Li­ne.

Det er en god del un­der kon­kur­ren­ten. Til sam­men­lig­nin­gen hadde Co­lor Li­ne like i over­kant av en mil­lion pas­sa­sje­rer i fjor.

– Mitt per­son­li­ge mål er at vi skal øke til 250.000 pas­sa­sje­rer i lø­pet av se­son­gen, sier Tern­blom.

Iføl­ge sel­ska­pet har det uten­lands­ke mar­ke­det styr­ket seg. Det er en vik­tig grunn til at de reg­ner med en yt­ter­li­ge­re øk­ning over Ska­ger­rak i år.

– Nor­ge står sterkt som de­sti­na­sjon og vår uten­lands­book­ing har økt kraf­tig. Det ser vi både i Tysk­land og Hol­land, sier Tern­blom.

Det reis­te i fjor 1.283.879 pas­sa­sje­rer med fer­je­ne fra Kris­tian­sand. Det har gitt Kris­tian­sand inn­tek­ter på 33 mil­lio­ner i form av havne­av­gif­ter vi­ser tall fra Kris­tian­sand havn. Da er også inn­tek­ter fra bi­ler og laste­bi­ler in­klu­dert.

Co­lor Li­ne går ikke ut med sine tall for 2016 før se­ne­re den­ne uka.

– I det uten­lands­ke mar­ke­det hadde vi en his­to­risk re­kord i 2016 og vi reg­ner med å øke i for­hold til det. Det job­bes godt i norsk reise­liv, va­lu­ta­en er guns­tig og det er mye spen­nen­de å se for en ak­sep­ta­bel pris. Vi har også gode kam­pan­jer in­ter­na­sjo­nalt, sier Hel­ge Ot­to Mat­hie­sen, di­rek­tør for kom­mu­ni­ka­sjon og sam­funns­kon­takt i Co­lor Li­ne.

Selv om ferje­sel­ska­pe­ne er op­ti­mis­tis­ke, har an­tall rei­sen­de fra Kris­tian­sand li­ke­vel holdt seg nok­så sta­bilt de sis­te åre­ne. I 2013 var an­tall pas­sa­sje­rer oppe i 1.317.137 pas­sa­sje­rer, 34.000 fle­re enn i fjor.

Det er tien­de året Fjord Cat sei­ler over Ska­ger­rak. Den star­tet sei­lin­ge­ne i 2006 un­der nav­net Mas­ter Cat, men var ikke i tra­fikk i 2009 på grunn av en kon­flikt med Kris­tian­sand havn. Hav­nas krav om hel­års­tra­fikk end­te med retts­sa­ker og var også med­vir­ken­de til at Fjord Li­ne drop­pet pla­ne­ne om to nye fer­jer som skul­le sei­le fra Kris­tian­sand.

Dis­se hav­net i ste­det i Lange­sund.

Fjord Li­ne har in­gen kon­kre­te pla­ner om helsårs­tra­fikk fra Kr­si­tian­sand de kom­men­de år, opp­ly­ser Rick­ard Tern­blom.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Fjord Li­ne sat­ser på å nå 250.000 pas­sa­sje­rer den­ne se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.