Tror på gull til Vi­pers

Hånd­ball­eks­per­ter tror Vi­pers kan gå helt til topps al­le­re­de kom­men­de se­song, noe som er ett år foran pla­nen til Ter­je Mar­cus­sen og co.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

Ran­di Gu­stad

– Nes­te år ser det ut som hånd­ball­tro­nen er over­le­vert til Vi­pers, sier Ole Gus­tav Gjekstad til Fædre­lands­ven­nen.

Den tid­li­ge­re Lar­vik-tre­ne­ren er nå hånd­ball­eks­pert for TVNor­ge. Han ser at sin tid­li­ge­re ar­beids­gi­ver – som i hel­ga vant sitt 13. se­rie­gull på rad – knapt har spil­le­re igjen i stal­len til nes­te se­song.

– Lar­vik må ha hånd­ball­spil­le­re, og du vin­ner ikke se­ri­en med Ti­ne Stan­ge, Kris­ti­ne Brei­støl, og et par til. Nå er det du­ket for Vi­pers, sier Gjekstad.

Ran­di Gu­stad, som er hånd­ball­eks­pert for TV 2, tror Vi­pers har ti­de­nes mu­lig­het i 2017/2018.

– Ut­ford­rer­po­si­sjo­nen har ald­ri vært bed­re. Lar­vik er ikke bare svek­ket nå, de er helt ra­dert, sier hun.

For det er ikke hvem som helst som for­svin­ner­fra gull­gros­sis­ten. Dis­se blir ikke å se i klub­ben i 2017/2018-se­son­gen:

●● Gro Ham­mer­seng-edin (leg­ger opp), Anja Ham­mer­sengE­din (leg­ger opp), Sand­ra Toft Gals­gaard (Es­bjerg), Al­ma Ha­sa­nic Gri­zo­vic (Stor­ha­mar), Vil­de Jo­han­sen (Tert­nes), San­na Sol­berg (Es­bjerg), Aman­da Kurtovic (CSM Bucu­re­sti) og Ma­rit Malm Fra­fjord (CSM Bucu­re­sti).

●● Thea Mørk og Karo­li­ne Beivang for­hand­ler om ny kon­trakt med Lar­vik, men par­te­ne er ennå ikke eni­ge.

– FULLT MU­LIG å TA LAR­VIK

Mens Lar­vik mis­ter pro­fi­ler, for­ster­ker Vi­pers la­get. Klub­ben har al­le­re­de sik­ret seg fle­re pro­fi­ler. I vin­ter har Katri­ne Lun­de, lands­lags­spil­ler­ne Ma­lin Au­ne (Opp­sal) og Emi­lie Hegh Arnt­zen blitt pre­sen­tert. Søn­dag ble kant­spil­ler Per­nil­le Wang Skaug klar for sør­len­din­ge­ne.

– Ak­ku­rat som det ser ut nå, ser det ut som er det fullt mu­lig å ta Lar­vik nes­te se­song. Det som er bra med Vi­pers, er at de har tenkt lang­sik­tig, og bygd stein på stein de sis­te se­son­ge­ne, sier Gu­stad, som har av­skre­vet Lar­vik tid­li­ge­re, og sett la­get slå til­ba­ke.

– Fal­let til Lar­vik er blitt spådd for len­ge si­den, men det er mye

❞ Lar­vik må ha hånd­ball­spil­le­re, og du vin­ner ikke se­ri­en med Ti­ne Stan­ge, Kris­ti­ne Brei­støl, og et par til. Nå er det du­ket for Vi­pers.

OLE GUS­TAV GJEKSTAD, hånd­ball­eks­pert hånd­ball­eks­pert

vin­ner­kul­tur i veg­ge­ne der, og la­get må ald­ri av­skri­ves. Men at det kom­mer til å bli mye tet­te­re i top­pen nes­te se­song, er jeg helt sik­kert på, sier Gu­stad.

Iføl­ge Øst­lands-pos­ten må Lar­vik nå fin­ne «kon­trakts­løse spil­le­re som skal er­stat­te klub­bens ver­dens­tjer­ner».

– Jeg er spent på hva de blir stå­en­de med. Lar­vik mis­ter man­ge av kul­tur­bæ­rer­ne, og mye av grunn­la­get for suk­sess, sier Gjekstad.

❞ Ut­ford­rer­po­si­sjo­nen har ald­ri vært bed­re. Lar­vik er ikke bare svek­ket nå, de er helt ra­dert. RAN­DI GU­STAD,

SKAL HA INN SJU-ÅTTE NYE

Av spil­le­re inn, har Lar­vik sik­ret seg By­åsen-ta­len­tet Ma­ria Hjert­ner. Bak­spil­le­ren blir be­skre­vet som en li­ten ju­vel av la­gets tre­ner Tor Od­var Mo­en.

– Vi har hatt hen­ne i kik­ker­ten si­den hun var 15 år, sier Mo­en til Fædre­lands­ven­nen.

Tre­ne­ren er klar på at det blir sto­re om­velt­nin­ger i klub­ben fra

og med nes­te se­song. Må­let blir li­ke­vel å ta gull i elite­se­ri­en og hev­de seg i Euro­pa. Da må et slag­kraf­tig nytt lag stab­les på bei­na.

– Litt av ut­ford­rin­gen er at vi kom i gang litt seint, sier Mo­en, og leg­ger til at klub­ben jak­ter etter nye spil­le­re i både inn- og ut­land.

– Hvor man­ge skal de­re ha inn? – En gjeng, sier Mo­en og ler. – Det blir vel sju-åtte til, fort­set­ter han.

– Gjekstad sier at det er du­ket for Vi­pers, slik si­tua­sjo­nen ser ut nå. Hva ten­ker du om det?

– Det er na­tur­lig, sett uten­ifra. Nå skal vi set­te sam­men et lag, så får vi se hvor­dan det blir. Jeg er ikke noen fan av fire­års­pla­ner. Vi skal pres­te­re så godt vi kan fra førs­te kast, og prø­ve å vin­ne hver kamp vi spil­ler, sier Mo­en.

– FÅR GODE SPIL­LE­RE INN

Søn­dag tok Vi­pers sin førs­te med- al­je på 14 år da nær­mes­te sølv­ri­val Glass­ver­ket ble ban­ket 40–20 i Aqua­ra­ma. Klub­ben øns­ker å gjø­re det bed­re nes­te se­song, selv om må­let om se­rie­gull gjel­der fra 2018/2019-se­son­gen.

– Der­som ryk­te­ne stem­mer, så får Lar­vik gode spil­le­re inn. Og vi må ikke glem­me at det fort­satt er fem-seks styk­ker igjen i klub­ben som er lands­lags­spil­le­re. Lar­vik vil fort­satt være det bes­te la­get, så får vi se, sier dag­lig leder i Vi­pers, Ter­je Mar­cus­sen.

Et­ter­som Hal­den er kon­kurs, spil­ler Vi­pers sin sis­te se­rie­kamp mot Lar­vik på borte­bane ons­dag kveld. Da får vi et bilde av styrke­for­hol­det mel­lom de to la­ge­ne før det kom­men­de slutt­spil­let.

ARKIVFOTO: ERLING S. HÆ­GE­LAND

Ole Gus­tav Gjekstad me­ner det der du­ket for Vi­pers på top­pen av norsk kvinne­hånd­ball nes­te se­song. Her snak­ker han med sør­len­din­gens sports­sjef Pe­der Lang­feldt da han var tre­ner for Lar­vik.

FOTO: NTB SCANPIX

Ran­di Gu­stad er hånd­ball­eks­pert for TV 2.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Ter­je Mar­cus­sen er sik­ker på at Lar­vik får et godt lag også nes­te se­song.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.