Me­rete Hod­ne sak­sø­ker Løg­na­sla­get

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CORNELIUS MUNKVIK

Fri­sø­rens nye ad­vo­kat, Per Da­ni­el­sen, be­kref­ter over­for Af­ten­bla­det at det er tatt ut stev­ning mot hu­mo­ris­te­ne Per Tor­kel­sen, Dag Sch­rei­ner og Ru­ne An­der­sen for ære­kren­kel­se.

I stev­nin­gen he­ter det at Hod­ne kre­ver opp­reis­nings­er­stat­ning for­di hun er be­skyldt for å være na­zist, «nazi».

Fri­sø­ren, som har blitt lands­kjent etter fle­re run­der i ret­ten i den så­kal­te hi­jab-sa­ken, rea­ge­rer på Løg­na­sla­gets bruk av or­det «nazifri­sør». Et ord som bru­kes i de­res sketsj om en «hår­sår fri­sør fra Jæ­ren».

Me­rete Hod­ne øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken i media.

Løg­na­sla­gets bruk av or­det «nazifri­sør» har al­le­re­de blitt be­hand­let i Stavanger ting­rett, men den gan­gen som et krav om mid­ler­ti­dig for­føy­ning. Hod­ne øns­ket at Løg­na­sla­get skul­le byt­te ut or­det som hun fin­ner ære­kren­ken­de med et an­net.

For å vin­ne fram i kra­vet om mid­ler­ti­dig for­føy­ning måt­te ret­ten fin­ne at bru­ken av «nazifri­sør» er rett­stri­dig. Ret­ten måt­te imid­ler­tid også kom­me til at bort- fal­let av or­det vil­le spa­re Hod­ne for ve­sent­lig ska­de el­ler ulem­pe – noe som kal­les sik­rings­grunn.

I kjen­nel­sen skri­ver ting­retts­dom­mer Mag­ne Rev­heim Mæ­land at ret­ten har kom­met til at det ikke fore­lig­ger sik­rings­grunn. Der­for fikk ikke Hod­ne med­hold i kra­vet om mid­ler­ti­dig for­føy­ning.

Ret­ten tok alt­så ikke stil­ling til lov­lig­he­ten i bru­ken av or­det «nazifri­sør».

FOTO: ANDERS MINGE

Me­rete Hod­ne sak­sø­ker Løg­na­sla­get for ære­kren­kel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.