Tid for mus­lim­strip­ping

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KA­REN KRIS­TI­NE BLÅGE­STAD KUL­TUR­RE­DAK­TØR ka­ren.blaage­stad@fvn.no 995 23 158

Når Islamsk Råd an­set­ter en kvin­ne­lig kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver som kler seg i nikab, er det en be­visst pro­vo­ka­sjon. En frekk po­li­tisk mar­ke­ring.

Islamsk Råd i Nor­ge vi­ser lang­fin­ge­ren til alle gode og vel­me­nen­de kref­ter som øns­ker å ska­pe bed­re dia­log mel­lom mus­lims­ke sam­funn og det et­nisk nors­ke. Det er med and­re ord det mot­sat­te av hva kul­tur­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land (H) be­vil­get eks­tra pen­ger til – en stil­ling i Islamsk Råd som skul­le bed­re og øke kon­takt og sam­ta­le mel­lom uli­ke po­ler i det nors­ke sam­fun­net.

●●

Men nå blir pen­ge­ne brukt til å vise po­li­tisk mot­stand mot vest­li­ge ver­di­er, mot likestilling og yt­rings­fri­het. Pen­ge­ne blir brukt til å spis­se la­ten­te kon­flik­ter. Det er en lisse­pas­ning til alle kref­ter i det nors­ke sam­fun­net som er mot­stan­de­re av in­te­gre­ring. Om det er kref­ter på den fun­da­men­ta­lis­tis­ke, mus­lims­ke si­den el­ler den ra­sis­tis­ke, nors­ke.

●●

Den ny­an­sat­te kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ve­ren Ley­la Ha­sic (32) har ut­talt at hun me­ner nikab gjør hen­ne fri fra vel­dig mye: – Mote­press, skjønn­hets­press og kropps­press, har hun tid­li­ge­re sagt på NRK. Hun for­sva­rer med and­re ord nikab og hi­jab slik dis-

se kvin­ne­ne plei­er å gjø­re. Den be­skyt­ter og ver­ner dem.

●● Det alle vi and­re for­bin­der med nikab er kvinne­un­der­tryk­king. Kvin­ner som må gjem­mes vekk for ikke å stø­te el­ler fris­te man­nen. Det er et sym­bol på kvin­ner som er un­der­lagt mann­li­ge pa­tri­ar­ka­ter og det er kri­tikk­ver­dig at den enes­te kvin­nen det­te rå­det har i sin le­del­se – hun er alt­så dek­ket av slør fra øyne og ned.

●● Mehtab Af­sar, ge­ne­ral­sek­re­tær i Islamsk Råd Nor­ge, me­ner an­set­tel­sen av Ha­sic vi­ser at Islamsk Råd Nor­ge har en åpen hold­ning. Men det den­ne an­set­tel­sen egent­lig vi­ser er hvor eks­tremt vik­tig det er at mo­de­ra­te mus­li­me­ne tar makt i egne or­ga­ni­sa­sjo­ner. Slik at at dis­se sam­fun­ne­ne, som ofte har en stem­me i de­bat­ter, blir pre­get av de kref­te­ne som vil det nors­ke sam­fun­net vel og som vil job­be kon­struk­tivt for at mus­lims­ke ver­di­er til­pas­ser seg og kan leve i et godt fel­les­skap med de vest­li­ge. El­ler nors­ke.

●● Kvinne­un­der­tryk­king og kjønns­dis­kri­mi­ne­ring er uak­sep­ta­belt. Mus­lims­ke kvin­ner kan dek­ke seg til hvis de vil, men det ska­per alt­så skil­ler. Det skal være en gren­se for vår li­be­ra­li­tet og den bør gå ved sti­mu­le­re til dis­kri­mi­ne­ring og re­ak­sjo­nær makt­po­li­tikk.

●● Den nye kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ve­ren vil fore­lø­pig ikke kom­men­te­re sa­ken fra inn­si­den av alle klær­ne sine – hun hen­vi­ser ta­len­de nok til sin mann­li­ge kol­le­ga. Det er bare å gra­tu­le­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.