Sam­spill på Silo­kaia

Vi skal byg­ge en ny kul­tur­sko­le på Silo­kaia.

Faedrelandsvennen - - MENING - HA­RALD FUR­RE ord­fø­rer i Kris­tian­sand

Vi øns­ker å ut­lø­se det ta­len­tet som fins blant barn og unge. Da må vi dyr­ke sam­men­sat­te kul­tur­mil­jø­er. Den nye kul­tur­sko­len vil bli et vik­tig virke­mid­del for å få det­te til.

Kris­tian­sand sat­set tid­lig på kul­tur­sko­len. Kris­tian­sand had­de som førs­te stor­by en fullas­sor­tert kom­mu­nal mu­sikk­sko­le al­le­re­de i 1962. Vi skal byg­ge vi­de­re på den­ne ar­ven. Det førs­te ste­get tas i kveld, når Kris­tian­sand by­sty­re tro­lig ved­tar at den nye kul­tur­sko­len skal lo­ka­li­se­res på Silo­kaia. Med Kil­den og den kom­men­de Kunst­si­lo­en som nær­mes­te na­bo­er, og i nær­he­ten av ate­li­er, stu­dio og kon­sert­lo­ka­ler på Od­der­øya, vil det­te ut­gjø­re et kul­tu­relt kraft­sen­trum i Kris­tian­sand.

Kul­tur­sko­lens ho­ved­lo­ka­sjon er i dag Mu­sik­kens Hus, et bygg med et stort be­hov for opp­gra­de­ring og som ikke eg­ner seg godt nok til ak­ti­vi­te­te­ne i kul­tur­sko­len. Det er også be­hov for å sam­le kul­tur­skole­opp­læ­rin­gen. Det vil bi­dra til et bed­re læ­rings­mil­jø og gir bed­re mu­lig­he­ter for sam­ar­bei­de på tvers av fag­av­de­lin­ge­ne.

Det be­tyr ikke at alle ele­ve­ne i kul­tur­sko­len må dra til sen­trum for å få un­der­vis­ning. De mins­te bar­na skal frem­de­les få un­der­vis­ning i til­knyt­ning til SFO. De litt eld­re bar­na skal frem­de­les få un­der­vis­ning ute i by­de­le­ne, men de elds­te ele­ve­ne i kul­tur­sko­len skal få et bed­re til­bud i et nytt kul­tur­skole­bygg. J eg har iv­ret for at kul­tur­sko­len skal leg­ges til Silo­kaia. Det er én vik­tig år­sak til det – og det er nær­he­ten til pro­fe­sjo­nel­le kunst­ne­re og kul­tur­ut­øve­re. På Silo­kaia kan kul­tur­sko­len, Kil­den og etter hvert Kunst­si­lo­en, sam­ar­bei­de om å gi barn og unge gode kul­tur­opp­le­vel­ser og mu­lig­het for å ut­vik­le sitt ta­lent.

Man­ge av ar­tis­te­ne som står på mu­sikk- el­ler tea­ter­sce­ner i Nor­ge i dag har bak­grunn fra kul­tur- skole­opp­læ­ring, lik­som mu­si­ker­ne i lan­dets sym­foni­or­kest­re og mi­li­tær­korps. Men det er ikke nød­ven­dig­vis det man fikk opp­læ­ring i på kul­tur­sko­len som blir ens frem­ti­di­ge løpe­bane. Det fins man­ge ek­semp­ler på gi­ta­ris­ter som blir opera­san­ge­re, dan­se­re som blir skue­spil­le­re og pia­nis­ter som blir di­ri­gen­ter.

Fel­les­nev­ne­ren er ofte at de har fått an­led­ning til å være en del av et ska­pen­de mil­jø over tid. Utøver­ne har fått en mu­lig­het til å knyt­te kon­tak­ter og ska­pe nye kul­tur­ut­trykk med like­sin­ne­de også uten­om spille­ti­mer og vei­led­ning fra læ­re­re.

Kul­tur­sko­len er bredde­klub­ben in­nen­for kul­tur­li­vet. Den har til­bud til alle barn som øns­ker å lære å spil­le et in­stru­ment, dri­ve med tea­ter, dans el­ler vi­su­ell kunst. B redde­sat­sin­gen er fun­da­men­tet i kul­tur­li­vet, men vi tren­ger også spis­se­ne. Kunst­ne­re, film­ska­pe­re el­ler mu­si­ke­re som unge ta­len­ter kan se opp til og strek­ke seg etter. Det er in­gen mot­set­ning mel­lom å sat­se på bred­de og å dyr­ke ta­lent. Det har idret­ten be­vist igjen og igjen.

Kul­tur­sko­len i Kris­tian­sand har tatt det­te inn­over seg og har al­le­re­de egne til­bud til dem som øns­ker eks­tra ut­ford­rin­ger.

På Lør­dags­sko­len, et sam­ar­beid mel­lom Kil­den og kul­tur­sko- lene i Ag­der, får kul­tur­skole­ele­ver mu­lig­he­ter til å øve sam­men med pro­fe­sjo­nel­le ut­øve­re og and­re barn og unge som de­ler in­ter­es­sen for mu­sikk og scene­kunst. Gjen­nom Ung­doms­kil­den kan unge ta­len­ter få un­der­vis­ning og sce­ne­er­fa­ring.

UIA til­byr opp­læ­ring til unge mu­sikk­ta­len­ter. Ved Sen­ter for ung kunst og kul­tur er det blant an­net etab­lert mentor­ord­nin­ger og Cul­ti­va Eks­press de­ler ut ta­lent­sti­pend og ar­ran­ge­rer fag­se­mi­na­rer for unge ut­øve­re.

Det nes­te ste­get er å øke sys­te­ma­tik­ken i ta­lent­ut­vik­lings­ar­bei­det og sør­ge for ut­øve­re in­nen­for alle de sto­re kunst­sjang­re­ne har mu­lig­het til å ut­vik­le ta­len­tet sitt. Vi tren­ger et hel­het­lig ta­lent­ut­vik­lings­til­bud som ut­fyl­ler og sup­ple­rer hver­and­re der det er na­tur­lig, sam­ti­dig som det skal til­bys spe­si­fikk opp­læ­ring og sær­skil­te sat­sin­ger in­nen­for de uli­ke kunst­om­rå­de­ne. Kris­tian­sand kul­tur­sko­le har med sitt bre­de til­bud et for­trinn i ta­lent­ut­vik­lings­ar­bei­det. Med et ny­bygg og med nær­he­ten til voks­ne, pro­fe­sjo­nel­le kul­tur­ut­øve­re, blir ut­gangs­punk­tet for ta­lent­ut­vik­ling enda bed­re. D et nye byg­get kan til­by øvings­lo­ka­ler som kul­tur­sko­len kan bru­ke på etter­mid­dag og kvelds­tid, og som Kil­den kan be­nyt­te seg av på dag- tid. Vi skal byg­ge en in­fra­struk­tur for sam­ar­beid.

Kul­tur­skole­ele­ve­ne øns­ker å spil­le og lære sam­men med and­re. Da­gens un­der­vis­ning med 20-mi­nut­ter én til én-un­der­vis­ning står i kon­trast til bar­nas øns­ker. Det nye byg­get vil ha plass til ung­dom som øns­ker å øve el­ler spil­le sam­men med and­re, også uto­ver un­der­vis­nings­ti­den. Da blir kul­tur­sko­len også en so­si­al møte­plass.

Kris­tian­sand bør ha som am­bi­sjon å ska­pe den nes­te na­sjo­na­le bøl­gen av ut­vik­ling i nors­ke kul­tur­sko­ler. Sør­lan­det er ta­lent­fullt - og ved si­den av Kil­den skal det nå ska­pes både en kunst­silo og en «ta­lent­silo»: Vi øns­ker å gi våre ung­dom­mer de bes­te kunst­ne­ris­ke vekst­mu­lig­he­te­ne i vår lands­del. Da tren­ger vi en ny kul­tur­sko­le på Silo­kaia.

Det nye byg­get vil ha plass til ung­dom som øns­ker å øve el­ler spil­le sam­men med and­re, også uto­ver un­der­vis­nings­ti­den.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Det førs­te ste­get tas i kveld, når Kris­tian­sand by­sty­re tro­lig ved­tar at den nye kul­tur­sko­len skal lo­ka­li­se­res på Silo­kaia. Med Kil­den og den kom­men­de Kunst­si­lo­en som nær­mes­te na­bo­er, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.