Nor­ge tren­ger bor­ger­lig sam­ar­beid

Faedrelandsvennen - - MENING - PER M. MATHISEN

Stor­tings­re­pre­sen­tant for KRF Hans Fred­rik Grø­van me­ner fort­satt at et bor­ger­lig re­gje­rings­al­ter­na­tiv uten Frp og uten fler­tall i Stor­tin­get er et tro­ver­dig al­ter­na­tiv. Han om det.

●● Høy­re, KRF og Ven­st­re har ikke mu­lig­het for å opp­nå fler­tall uten Frp, og der­med an­ser un­der­teg­ne­de det­te al­ter­na­ti­vet som ikke tro­ver­dig. I til­legg så har Frp har et lands­møte­ved­tak på at vi ikke støt­ter en re­gje­ring vi selv ikke er en del av. Der­for er det min venn­li­ge opp­ford­ring til KRF, at det er lite hen­sikts­mes­sig å bru­ke tid på å for­tel­le om en re­gje­ring som de vet in­nerst in­ne ald­ri vil bli dan­net el­ler være bære­kraf­tig.

Jeg hå­per at KRF, Frp, Høy­re og Ven­st­re kan fin­ne sam­men etter val­get og dan­ne en for­ut­sig­bar fler­talls­re­gje­ring, al­ter­na­ti­vet er en mindre­talls­re­gje­ring med en av­klart bud­sjett­av­ta­le slik som nå.

Men la oss ta et tanke­eks­pe­ri­ment som ser på mu­lig­he­te­ne til Krfs al­ter­na­tiv. For at Høy­re, KRF og Ven­st­re skal dan­ne re­gje- ring sam­men må føl­gen­de skje: de må frem­me mis­til­lit til Er­na Sol­bergs nå­væ­ren­de re­gje­ring og fel­le regjeringen. Når KRF da even­tu­elt har sør­get for at regjeringen er felt, så må de sam­le Ven­st­re og Høy­re i et for­søk på å dan­ne ny re­gje­ring uten Frp. Når de da kom­mer til Stor­tin­get så er de helt av­hen­gig av Frp el­ler Ap. Frp har av­klart at det ikke er ak­tu­elt å støt­te en slik re­gje­ring, så det er opp til Ar­bei­der­par­ti­et å støt­te en bor­ger­lig re­gje­ring. Det er så utro­ver­dig og lite for­nuf­tig å i det hele tatt ta til or­det for en slik re­gje­ring, at det er å føre vel­ger­ne bak ly­set når man hev­der at en slik re­gje­ring kan dan­nes og vare i fire år.

Hans Fred­rik Grø­van er blant de po­li­ti­ker­ne med mest inn­fly­tel­se på Sør­lan­det. Jeg hå­per inn­sten­dig at han bru­ker sin inn­fly­tel­se til å leg­ge til ret­te for en ikke-so­sia­lis­tisk re­gje­ring, gjer­ne med både KRF og Frp. Det er for­skjell mel­lom Frp og KRF, men det er mer som for­ener oss en som skil­ler oss. La oss job­be sam­men Grø­van for en Is­rael-venn­lig re­gje­ring, med kris­ten for­måls­pa­ra­graf i sko­len. La oss job­be sam­men for at det opp­ret­tes og dan­nes fle­re krist­ne og pri­va­te sko­ler, og la oss job­be sam­men for en sam­ferd­sels­po­li­tikk som byg­ger lan­det, og en helse­po­li­tikk (At ro­bo­ten ble stå­en­de i Aren­dal er en an­nen sak). I Ber­gen har mil­li­ar­dæ­ren Trond Mohn over man­ge år gitt fle­re hund­re mil­lio­ner av sin for­mue til medi­sinsk­tek­nisk ut­styr til bl.a. Hauke­land syke­hus – uten be­tin­gel­ser.

I den­ne sa­ken har vel­gjø­re­ren, Ni­co­lai Tan­gen, fått plass i sty­ret til SKMU! Der­ved har han fått for­mell inn­fly­tel­se over den of­fent­li­ge kunst­po­li­tik­ken på Sør­lan­det. Det er som om Trond Mohn som takk for sine ga­ver skul­le få plass i sty­ret for Hauke­land syke­hus, el­ler Ot­tersland styre­plass i Sør­lan­det syke­hus. En gans­ke ab­surd tan­ke.

SKMU har kun fått bruks­rett til Tan­gens kunst­sam­ling, han står så vidt man for­står fort­satt for­melt som ei­er. Det blir med and­re ord ikke lett for noen i sty­ret å mot­si Tan­gen hvis han har ster­ke øns­ker om veivalg for mu­se­et. Det har vi al­le­re­de fått de­mon­strert ved an­set­tel­sen av ny di­rek­tør.

Med den­ne sa­ken har le­den­de po­li­ti­ke­re (Ha­rald Fur­re & co.) og sty­ret i SKMU ved le­de­ren Jan Vin­cents Jo­hann­es­sen etter min me­ning de­mon­strert full­sten­dig man­gel på etis­ke prin­sip­per i for­hold til spe­ku­la­tiv fi­nans­ka­pi­tal og sty­ring av of­fent­li­ge fel­les­opp­ga­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.