Sel­ge skin­net før bjør­nen er skutt? En gang til?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Høy­re, Frem­skritts­par­ti­et og Ven­st­re vil tvin­ge fram en sen­tra­li­se­ring av kom­mu­ner.

●● De har fler­tall på Stor­tin­get. Med bare to stem­mers over­vekt. Det er sjel­den at så al­vor­li­ge for­and­rin­ger av sam­fun­net vårt blir trum­fet gjen­nom med så svakt fler­tall. En even­tu­ell tvangs­av­gjø­rel­se kom­mer 18. juni. Det kan bli en vans­ke­lig valg­kamp for H, Frp og V til høs­ten. Ven­st­re lig­ger al­le­re­de un­der sperre­gren­sen i fle­re me­nings­må­lin­ger.

Song­da­len kom­mune­sty­re har ved­tatt å gå for K1, det vil si stå ale­ne (punkt 2 i ved­tak 22. juni 2016: «Der­som den po­li­tis­ke pro­ses­sen ikke fø­rer frem står en etter

31. au­gust igjen med K1.»). Råd­man­nen er lo­jal mot det som blir ved­tatt i kom­mune­sty­ret: «Song­da­len fort­set­ter som selv­sten­dig kommune inn­til Stor­tin­get even­tu­elt ved­tar noe an­net.» (Års­bud­sjett 2017 da­tert 09.11.2016 og ved­tatt av kom­mune­sty­ret.)

Hvil­ken lo­ja­li­tet har kom­mune­po­li­ti­ker­ne i Song­da­len? Tar alle sine egne ved­tak på al­vor i den­ne sa­ken? Her kan det sy­nes å være noe svikt hos en­kel­te pro­fi­ler­te po­li­ti­ke­re som da kan frem­stå som litt mer ving­le­te over­for kla­re ved­tak de har gjort selv. En pe­rio­de har det roet seg litt, kan­skje på grunn av en el­ler an­nen form for vok­sen­opp­læ­ring. Den har kan­skje ikke vært helt vel­lyk­ket. For nå er det på’an igjen (Fædre­lands­ven­nen 16. mars og me­nings­yt­ring 14. mars).

Hvis vi skal hol­de oss til det vi vet, helt sik­kert, så er det Stor­tin­gets opp­ga­ve å ved­ta sen­tra­li­se­ring - ikke Søg­ne, Song­da­len og Kris­tian­sand kommune. Vi vet ikke re­sul­ta­tet som kom­mer den

18. juni. At vi ikke vet må jo drev­ne po­li­ti­ke­re være klar over. De som har levd en stund, kjen­ner kan­skje også det gam­le ord­ta­ket om å ikke sel­ge skin­net før bjør­nen er skutt. Et an­net si­tat: Hva hjel­per det å gall­ope­re, når det er i feil ret­ning? Det vi tren­ger mest av alt i våre da­ger er nær­het, triv­sel og trygg­het. ATLE LARSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.