Kjæ­re kommune - sats på real­fag!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Rundt om i lan­det er det nå over før­ti kom­mu­ner som har fått sta­tus som realfagskommuner, av dis­se er det bare Kris­tian­sand kommune i Vest-ag­der som har fått den­ne sta­tu­sen.

NITO( Nor­ges In­ge­ni­ør-og Tek­no­log or­ga­ni­sa­sjon) i Vest-ag­der er gla­de for at regjeringen nå tar en ny run­de med kom­mu­ne­ne og at det er sendt ut ny in­vi­ta­sjon til del­ta­kel­se i real­fag s kom­mune­opp­leg­get.

Real­fag s kom­mu­ner e ren sen­tral de lav­de n na­sjo­na­le real­fag sstra­te­gi­en« Tett på ». Kom­mu­ne­nes o mer med, job­ber hel­het­lig med real­fa­ge­ne fra barne­hage og ut grunn­sko­len. Må­let er at barn og unge skal bli enda bed­re i na­tur­fag og ma­te­ma­tikk. Som real­fags­kom­mu­ne vil kom­mu­ne­ne få fag­lig og øko­no­misk støt­te til nett­verks­ar­beid og ar­beid med lo­kal stra­te­gi.

Kunn­skap og tek­no­lo­gi er det vi skal leve av i frem­ti­den. VestAg­der har man­ge be­drif­ter med en­ga­sjer­te ar­bei­de­re som bi­drar til tek­no­lo­gis­ke ut­vik­ling. Vi tren­ger fle­re gode og in­spi­rer­te ele­ver som har lyst til å sat­se på tek­no­lo­gi og in­ge­ni­ør­fag for å byg­ge både Vest-ag­der og Nor­ge vi­de­re.

NITO Vest-ag­der ut­ford­rer der­for alle kom­mu­ne­ne i Vest-ag­der til å søke på å bli real­fags­kom­mu­ne. Fris­ten er 1. april. Kjæ­re kommune - nå er ti­den in­ne for å sat­se på real­fag! MALINI SARAH ESPELAND leder i NITO Vest-ag­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.