Sør­lands­kunst­ner la­ger 28 verk til syke­hus i Sveits

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRIS­TI­AN HOLE

Met­te Staus­land fra Kris­tian­sand er til­delt sta­tens kunst­ner­sti­pend i sju år fram­over. Hen­nes ho­ved­pro­sjekt i år blir å de­ko­re­re et syke­hus i Sveits med 28 teg­nin­ger.

– Å få sti­pen­det i sju år fram­over var en helt utro­lig ny­het for meg, sier en stor­for­nøyd Met­te Staus­land, som vil mot­ta 236.635 kro­ner år­lig i kunst­sti­pend i sju år.

Staus­land og ekte­man­nen Ro­bert Wood bor og job­ber som kunst­ne­re i Hjørring i Dan­mark. Tid­li­ge­re har hun bodd i Sveits i 30 år – hvor hun har etab­lert et stort nett­verk med kunst­ne­re og ku­ra­to­rer.

Ny­lig ble hun head­hun­tet av den sveit­sis­ke ku­ra­to­ren Urs Al­brecht til å de­ko­re­re 14 for­skjel­li­ge pa­si­ent­rom på syke­hu­set Me­ri­an Ise­lin Spi­tal i Ba­sel.

– Det var helt vilt for meg å få det­te opp­dra­get. Jeg ble vel­dig for­nøyd, sier Staus­land, og leg­ger til at hun skal lage 14 par med teg­nin­ger til syke­hu­set.

– Hva blir den røde trå­den i dis­se teg­nin­ge­ne?

– Si­den de skal hen­ge på rom­met til pa­si­en­ter som kan­skje ikke fø­ler seg helt tipp topp, skal den røde trå­den i teg­nin­ge­ne være at ver­ke­ne skal være lette å se på, ikke dyst­re og vold­som­me. Jeg vil at pa­si­en­te­ne skal bli etter­tenk­som­me når de ser teg­nin­ge­ne, og opp­da­ge noe nytt hver gang, sier Staus­land, som er kjent for sin abs­trak­te stil.

Vi­de­re sier Staus­land at det er snakk om et om­fat­ten­de pro­sjekt.

– Det blir et stort pro­sjekt. Jeg kom­mer til å job­be med pro­sjek­tet i rundt fem må­ne­der. Teg­nin­ge­ne vil bli av stort for­mat, alt­så 70x60 centi­me­ter.

890 kunst­ne­re er til­delt sta­tens kunst­ner­sti­pend i den­ne run­den, og 17 av dem er fra Sør­lan­det. Ut­valgs­le­der Alf­hild Skaar­dal sier i en presse­mel­ding at det var en om­fat­ten­de pro­sess å vel­ge ut de hel­di­ge.

– Ko­mi­te­ene har hatt en vans­ke­lig opp­ga­ve. Når bare 12 pro­sent av søk­na­de­ne inn­vil­ges, sier det seg selv at det på­hvi­ler både ut­val­get og ko­mi­te­ene et stort an­svar. Sam­ti­dig vi­ser det­te at det er stor bred­de og ak­ti­vi­tet i det nors­ke kunst­li­vet. Det er vår opp­ga­ve å sik­re det­te også for fram­ti­da, sier Skaar­dal.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Met­te Staus­land har et stort nett­verk i Sveits, etter å ha bodd i lan­det i 30 år. Bil­det er fra da hun sto for ut­smyk­kin­gen av by­del­sa­len på Ro­lig­he­den Gård.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.