På vakt.

Faedrelandsvennen - - NÆRT - HÅKON BORGENVIK, sokne­prest Flek­ker­øy

Luk 21-34-38

Jeg er midt i en lang rei­se for ti­den. En rei­se jeg har gjort før. En rei­se jeg els­ker. En rei­se gjen­nom et av de mek­tigs­te ver­ke­ne i ver­dens­lit­te­ra­tu­ren: Tol­ki­ens «Rin­ge­nes Her­re». En lang his­to­rie om et føl­ge som er på rei­se med et opp­drag. I et barskt land­skap og med fien­der på alle kan­ter. Om de i det hele tatt kan unne seg litt natte­søvn, så er det vik­tig å set­te ut vakt. For onde mak­ter kan kom­me fra alle kan­ter og når de minst ven­ter det.

Li­vet er en rei­se. En rei­se gjen­nom vak­re som­mer­ha­ger og kal­de vin­ter­land­skap, som Hal­dis Reig­stad sier i et dikt. Faste­tida er en rei­se. En slags ør­ken­vand­ring gjen­nom et barskt land­skap med påske­fes­ten som må­let der frem­me. En­hver som er på rei­se, må hele ti­den være på vakt. Kjø­rer vi bil, så er alle san­ser våk­ne, for å unn­gå å bli ska­det el­ler vol­de ska­de. Det er far­lig å sov­ne ved rat­tet.

«Vær på vakt og la ikke hjer­tet bli slø­vet av ran­gel og drikk og dag­lig­li­vets be­kym­rin­ger, så den da­gen plut­se­lig kom­mer over de­re som en sna­re». Det er ad­var­se­len Je­sus gav fol­ket i Je­ru­sa­lem den gan­gen, og som han gir oss i dag. «Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å kom­me vel­ber­get fra alt det som skal hen­de.» Det er faste­ti­das gave og mu­lig­het til oss. En sjan­se til å dem­pe ned all den støy­en vi hele ti­den om­gir oss med, alle be­kym­rin­ger og fris­tel­ser vi kas­ter bort så mye tid på, og søke inn i still­he­ten. Der vi kan få kjen­ne at Gud er nær oss, i oss, rundt oss hele ti­den. «Still­het ska­per til­stede­væ­rel­se» skri­ver Hil­de San­den-bjøn­nes. «Til­stede­væ­rel­sen i det som de­les, er ak­tivt he­len­de.» Still­he­ten læ­rer oss å lyt­te. Still­he­ten hel­bre­der. Vårt for­hold til vår Gud og vårt for­hold til våre med­men­nes­ker. Still­he­ten læ­rer oss å være på vakt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.