Rnko­vic er di­vi­sjo­nens elds­te

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Pe­tar Rnko­vic spil­te i 1. di­vi­sjon al­le­re­de i 2002. Etter noen års fra­vær fra topp­fot­bal­len re­de­bu­te­rer 38-årin­gen for Aren­dal på topp­nivå.

For­ri­ge gang han spil­te på topp­nivå var han spiss, nå kan han bru­kes både som spiss og midt­stop­per. I fjor var han en vik­tig brik­ke i et Aren­dals-lag som var su­ve­re- ne gjen­nom hele se­son­gen.

– Det er greit å kun­ne spil­le der hvor det er be­hov for å spil­le, sier den 188 centi­me­ter høye ka­ren fra Dram­men med et glimt i øyet før han blir mer se­riøs og leg­ger til:

– Jeg li­ker godt å spil­le stop­per. Jeg fø­ler at jeg får brukt fot­bal­l­er­fa­rin­gen best der.

38-årin­gen med er­fa­ring fra man­ge for­skjel­li­ge klub­ber på

forskjellig nivå har vært inn­om det mes­te in­nen fot­bal­len. Dram­men­se­ren, med mon­te­ne­grinske for­eld­re, be­gyn­te kar­rie­ren som keeper, men har si­den spilt spiss (blant an­net da han vant cup­gull med Strøms­god­set i 2010), midt­bane og nå bru­kes han pri­mært som midt­stop­per. Men i det sis­te har han også blitt brukt noe som midt­spiss i fra­væ­ret av Fa­bi­an Ness. Man kan vel trygt kal­le Rnko­vic for en po­tet før se­song­start.

– Vi er godt rus­ta og godt for­be­redt. Det kom­mer til å bli nok en mor­som se­song. Har jeg en dår­lig kamp, så kom­mer folk til å si at jeg er for gam­mel, men det bryr jeg ikke meg om, sier han med et smil om mun­nen.

ERIK ALBRETSEN FOTO: JAN

Pe­tar Rnko­vic i kam­pen mot Jerv på My­ra for­ri­ge helg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.