Me­dal­je­skred til Vågs­bygd i ka­ra­te-nm

Faedrelandsvennen - - SPORT - TER­JE ÅRDAL, for Vågs­bygd Ka­rate­klubb

Den­ne gjen­gen klin­ket til med fire sølv­me­dal­jer og seks bronse­me­dal­jer i hel­gas nor­ges­mes­ter­skap.

Hen­rik Mang­seth har gjort sto­re frem­skritt den­ne se­son­gen og det var der­for knyt­tet vis­se forventninger til hans inn­sats i kan­skje den tøf­fes­te klas­sen i NM, her­rer – 84 kg. Det be­gyn­te bra med sei­er over ru­ti­ner­te Hal­vor Grøn­vold fra Ti­ger Ka­ra­te Klubb, og nes­te mot­stan­der var da Jørn Over Han­sen, ut­øve­ren med flest Nm-tit­ler og konge­po­ka­ler i histo­ri­en.

Hen­rik gikk en vel­dig god kamp, men så ut til å ha litt for mye re­spekt for sin me­rit­ter­te mot­stan­der, og da vin­ner man ikke sli­ke kam­per. I ste­det ble det en ska­de i fo­ten, som hem­met ham så­pass i re­kva­li­fi­se­rin­gen at han i rea­li­te­ten var sjanse­løs på vi­de­re avan­se­ment til bronse­fi­na­len.

Son­ja Th­ra­na stil­te opp i full­kon­takt de­len av NM i ka­ra­te, noe som egent­lig er en stil­arts­kon­kur­ran­se for Ky­u­kus­hin­kai-ut­øve­re, og ikke noe hun tre­ner på til dag­lig. Al­li­ke­vel klar­te hun seg me­get bra og kun­ne ta med seg en vel­for­tjent sølv­me­dal­je hjem i ba­ga­sjen.

Den tid­li­ge­re Vågs­bygd jen­ta Aria­na Alic, som grun­net stu­di­er nå kon­kur­re­rer for Mizuchi Ka­ra­te Klubb i Oslo, ble også i år nor­ges­mes­ter i dame­klas­sen – 55 kg, hvor hun for øv­rig slo Kir­sten Lo­ven fra Ty­hol­men KK i fi­na­len. Kir­sten ble søn­dag imid­ler­tid nor­ges­mes­ter i klas­sen U21.

Did­rik Mang­seth had­de vans­ke­lig trek­ning i junior­klas­sen hvor han al­le­re­de i førs­te kamp møt­te Adri­an Lo­pez Salas, som har ti Nm-tit­ler al­le­re­de, og 40 in­ter­na­sjo­na­le me­dal­jer. Did­rik kjem­pet vel­dig bra, men da slutt­sig­na­let gikk, vis­te tav­le­ne 6-4 i for­del Adri­an. Grun­net trek­nin­gen kun­ne det da ikke bli bed­re enn tredje­plass på Did­rik som li­ke­vel vis­te at han nok er Nor­ges nest bes­te junior for ti­den.

Klub­ben had­de også for­håp­nin­ger til topp­re­sul­tat i junior klas­sen + 76 kg, men da Olav Øde­gaard måt­te stå over mes­ter­ska­pet grun­net ska­de, og med Hans Olav Gon­cal­ves full­sten­dig ute av form, ble det mind­re ru­ti­ner­te Did­rik Drøs­dal som hel­dig­vis klar­te å sik­re en bronse­me­dal­je. Her ble det sølv til Alek­san­der Con­fe­sor fra Ty­hol­men KK.

ULes hele inn­leg­get på lo­kal­s­por­ten.fvn.no

FOTO: BJØRN LUNDAL

Vågs­bygd Ka­ra­te Klubb stil­te med 14 ut­øve­re og to dom­me­re i hel­gens ka­ra­te-nm i Bærum. Bak f.v.: Hen­rik Mang­seth, Rik­ke Årdal, Mar­te Lundal, Mar­tin Ve­rås, Hans Olav Gon­cal­ves, Yves Eik, Olai Ski­vik, Ter­je Årdal, Olav Øde­gaard, Hans Mad­sen, Rolf Dig­nes, Finn Ter­je Ve­rås og Svein Øde­gaard. Foran f.v.: Lea Hau­ge, Storm Ski­vik, Amin Mar­tin Ber­ge, San­der Slet­ten, Son­ja Th­ra­na, Did­rik Drøs­dal og Did­rik Mang­seth.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.