Det­te kan bli Sør­lan­dets nye by

KAN rande­sund bli en egen by på stør­rel­se med Grimstad, med et sjø­nært og ur­bant sen­trum ved Kor­svik­fjor­den, 25.000 inn­byg­ge­re og hur­tig­båt til Kris­tian­sand? Ja, me­ner ar­ki­tekt­fir­ma­et Troll­vegg. Ja, me­ner by­de­lens inn­byg­ge­re.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Per i dag er det en be­folk­ning øst for Varodd­broa som er vel­dig bil­ba­sert. Vi øns­ker å få en mer le­ven­de by, med et ur­bant sen­trum der man er mind­re av­hen­gi­ge av bi­len, sier Tor­stein Ve­hus­heia, fag­lig leder i Troll­vegg Ar­ki­tekt­stu­dio AS.

Kris­tian­sand la­ger nå sin nye kom­mune­plan. Selv om de ikke leg­ger de­tal­jer­te pla­ner for by­ens area­ler nå, job­ber de li­ke­vel med over­ord­ne­de prin­sip­per.

Troll­vegg har de sis­te åre­ne sett på hvor­dan Rande­sund kan ut­vik­les med et ur­bant mil­jø rundt Kor­svik­fjor­den.

– Vi tror by­de­len har et stort po­ten­si­al til å trans­for­me­res fra å være en av de mest bil­ba­ser­te by­de­le­ne i Kris­tian­sand til å bli en mid­dels stor norsk stor by med egen iden­ti­tet, skri­ver ar­ki­tekt­fir­ma­et i et inn­spill de har sendt til kom­mu­nen.

JEVNSTOR MED GRIMSTAD

Et sjø­nært og ur­bant sen­trum ble også fore­slått da kom­mu­nen in­vi­ter­te fire mil­jø­er til å gi inn­spill til by­ut­vik­lin­gen fram til Kris­tian­sands 400-års­ju­bi­le­um i 2041.

Nor­con­sult fore­slo også å ut­vik­le et sen­trum rundt Kor­svik­fjor­den og la inn en by­bane i sitt for­slag.

Troll­vegg me­ner kom­mu­nen bør set­te av om­rå­det rundt Kor­svik­fjor­den til sen­trums­for­mål når de nå re­vi­de­rer sin kom­mune­plan. De fore­slår at det bør være et byg­ge- og de­lings­for­bud fram til kom­mu­nen har fått la­get en mu­lig­hets­stu­die og en ny kom­mune­del­plan for by­de­len.

– Det­te kan bli en by på stør­rel­se med Grimstad. Den kan få sin egen iden­ti­tet og ste­der du kan iden­ti­fi­se­re deg med. Det kan bli en sør­lands­by med de sam­me kva­li­te­te­ne som de histo­ris­ke by­ene, bort­sett fra at den er av vår tid, sier Ve­hus­heia.

Ar­ki­tekt­fir­ma­et pre­sen­ter­te sine ide­er førs­te gang i 2014, men sen­der nå inn opp­da­ter­te pla­ner i for­bin­del­se med re­vi­sjon av kom­mune­pla­nen.

OVERORDNET

For­mann­ska­pet i Kris­tian­sand får i nes­te uke pre­sen­tert et fore- lø­pig for­slag til hvor­dan byen skal ut­vik­les fram­over til 2030.

– Vi har fått inn­spill på at de kva­li­te­te­ne Kris­tian­sand har ved å lig­ge så nær sjø­en, bør vi­dere­ut­vik­les. Både Troll­vegg og Nor­con­sult har pekt på Kor­svik­fjor­den som et sted som bør ut­vik­les mer ur­bant. Det er noe vi vil vur­de­re på lik lin­je med and­re inn­spill, sier Erik Sands­mark, råd­gi­ver i Kris­tian­sand kommune.

De ser på både ut­vik­ling i folke­tall og al­ders­sam­men­set­ning når de la­ger de over­ord­ne­de pla­ne­ne. Et vik­tig mål for ar­bei­det er å få ned bil­bru­ken.

– Det er helt sen­tralt å øke an­tall inn­byg­ge­re som bor nær sen­trum og even­tu­elt nær by­del­sen­trum. Am­bi­sjo­nen i Kvad­ra­tu­ren er 15.000 inn­byg­ge­re, noe som igjen gir ef­fekt på trans­port, sier Sands­mark.

Han leg­ger til at en mer kom­pakt by vil være mer at­trak­tiv for unge men­nes­ker og næ­rings­li­vet.

EGET INI­TIA­TIV

Troll­vegg har la­get sine ide­er for Kor­svik­fjor­den på eget ini­tia­tiv.

– Det er blant an­net for­di vi har sett oss lei på hvor­dan ut­vik­lin­gen av byen har vært de sis­te 30 åre­ne. Det har vært man­gel på vi­sjo­ner og over­ord­ne­de pla­ner, og det er blitt for sto­re distan­ser mel­lom bo­lig­om­rå­de­ne og and­re sam­funns­funk­sjo­ner, sier Ve­hus­heia.

De har blant an­net fore­slått hur­tig­båt til Kris­tian­sand sen­trum med reise­tid på åtte mi­nut­ter.

– Kan po­li­ti­ker­ne ved­ta at det skal være en ny by ved Kor­svik­fjor­den?

– Ja, ved å stop­pe dis­se pro­sjek­te­ne som lig­ger langs E 18 og plas­se­re dem sam­men med han­del, sko­le og kul­tur­for­mål på en by­mes­sig måte, er man godt på vei. Vi vet veks­ten kom­mer. Det gjel­der å ka­na­li­se­re den rik­tig slik at man gir økt livs­kva­li­tet til be­folk-

nin­gen og får re­du­sert tra­fikk­pro­ble­me­ne.

– MAR­KE­DET Må STY­RE

Leder i by- og miljø­ut­val­get, Sti­an Stor­buk­ås (Frp), bor selv i byde- len Rande­sund, men er skep­tisk til at po­li­ti­ker­ne skal be­stem­me at det skal bli en by ved Kor­svik­fjor­den.

– Jeg har in­gen sto­re am­bi­sjo­ner om å de­fi­ne­re det som sen- trum. Vi skal til­rette­leg­ge for at be­drif­ter får etab­le­re seg, men el­lers er det­te noe mar­ke­det må sty­re, sier Stor­buk­ås.

Han me­ner det er nok­så urea­lis­tisk med et stort, nytt sen­trum på Søm.

– Kvad­ra­tu­ren og Sør­lands­par­ken lig­ger nær, og Søm har dek­ket man­ge be­hov al­le­re­de med lege­kon­tor, syke­hjem og man­ge bu­tik­ker. Så det er et spørs­mål om hvor mye man skal øke am­bi­sjo­nen, sier Stor­buk­ås.

ILL.: TROLL­VEGG

Po­li­ti­ker­ne i Kris­tian­sand skal i lø­pet av året be­stem­me seg for de over­ord­ne­de prin­sip­pe­ne om hvor­dan byen skal ut­vik­les de kom­men­de åre­ne. Hvor de uli­ke by­del­sent­re­ne skal lig­ge blir et vik­tig spørs­mål. Slik me­ner Troll­vegg det bør bli rundt Kor­svik­fjor­den.

ILL.: NOR­CON­SULT

Slik an­be­fa­ler Nor­con­sult i frem­tids­bil­det for 2041 at Kor­svik ut­vik­les som by­dels­sen­trum med by­bane inn til Kvad­ra­tu­ren.

ILL.: TROLL­VEGG

I et inn­spill til kom­mune­del­pla­nen fore­slår ar­ki­tekt­fir­ma­et Troll­vegg å lage et ur­bant mil­jø langs Kor­svik­fjor­den. De me­ner det kan bli sen­trum i en ny by på stør­rel­se med Grimstad.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Ar­ki­tekt­fir­ma­et Troll­vegg har la­get inn­spil­let til kom­mune­pla­nen på eget ini­tia­tiv. Fra ven­st­re: Ka­thri­ne Hest­hag, Tor­stein Ve­hus­heia og Mor­ten Kirke­mo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.