Ham­sun-rap i Kil­den

Tea­ter om Quis­lings føl­ge­svenn og Knut Ham­sun i rap-ver­sjon er blant Kil­dens høst­pro­duk­sjo­ner.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - Ina Ma­ria Brek­ke

Ons­dag for­mid­dag in­vi­ter­te Kil­den til pro­gram­slipp i Mul­ti­sa­len, hvor ut­valg­te høst­pro­sjek­ter ble pre­sen­tert.

I fakta­bok­sen kan du se en lis­te over noen av de mest sen­tra­le pro­duk­sjo­ne­ne i høst.

«VIL VASKE VERDEN REN»

En av de sto­re tea­ter­pro­duk­sjo­ne­ne i høst blir «Jeg vil vaske verden ren» - som tol­ker den san­ne histo­ri­en om anti­se­mit­ten Hall­dis Ne- egård Øst­bye.

– Fe­mi­nist, ski­sport­pio­ner og anti­se­mitt. Hall­dis Nee­gård Øst­bye var pro­pa­gan­da­le­der for Na­sjo­nal Sam­lings kvinne­or­ga­ni­sa­sjon, Quis­lings hen­giv­ne føl­ge­svenn og sen­tral i jak­ten på nors­ke jø­der un­der and­re ver­dens­krig. Hall­dis for­svar­te sine hand­lin­ger til hun døde på psy­kia­trisk kli­nikk i 1983. I fore­stil­lin­gen flet­tes nå­tid og for­tid sam­men for å vise en kvin­ne opp­slukt av en ideo­lo­gi som øde­la både verden og hen­ne selv, skri­ver Kil­den om pro­sjek­tet.

EN IHER­DIG JØDEHATER

Tea­ter­sjef Birgit Ama­lie Nils­sen be­skri­ver pro­duk­sjo­nen som et for­søk på å gå inn i Øst­byes hode.

– Hal­dis har fått mye av æren for at Na­sjo­nal Sam­ling tok den ster­ke anti­se­mit­tis­ke hold­nin­gen som de gjor­de. Hun var en iher­dig jødehater som vil­le vaske verden ren. I det­te styk­ket skal vi prø­ve å gå inn i hen­nes hode, og se hvor­dan hun klar­te å spre den­ne pro­pa­gan­da­en.

Styk­ket vil bli re­gis­sert av Aud­ny Chris Hol­sen, og i ho­ved­rol­len som Øst­bye fin­ner vi Linn Løv­vik, som tid­li­ge­re har spilt ho­ved­rol­le­ne i opp­set­nin­ger som «Snø­dron­nin­gen» og «En Folke­fien­de».

HAM­SUN I RAPVERSJON

I høst skal Ina Ma­ria Brek­ke spil­le ho­ved­rol­len i «Sult1» - som ba­se­rer seg på Knut Ham­suns ro­man «Sult». Tea­ter­sjef Birgit Ama­lie Nils­sen be­skri­ver den­ne ver­sjo­nen på føl­gen­de måte:

– Det­te blir en slags «rappe­rocke»-ver­sjon av Knut Ham­suns klas­si­ker, men i en mo­der­ne vri. Hva er ung­dom­men i dag sult­ne på, si­den de har ab­so­lutt alt? Geir Zahl fra Kaizers Or­chest­ra vil stå for mu­sik­ken, sier Nils­sen, og leg­ger til at det også skal bli hen­tet inn rap­pe­re til pro­sjek­tet.

– Fore­stil­lin­gen hand­ler om mo­der­ne hun­ger i ver­dens ri­kes­te og lyk­ke­ligs­te land. Vi sul­ter ikke fy­sisk, men kan­skje mer men­talt enn noen sin­ne, sier Ina Ma­rie Brek­ke til Fædre­lands­ven­nen.

Og rundt jule­ti­der blir «Nøtte­knek­ke­ren» en av de sto­re sat­sin­ge­ne.

– Kil­dens jule­fore­stil­ling i år blir «Nøtte­knek­ke­ren», hvor KSO skal spil­le opp til en hel­af­tens bal­lett med ope­ra. Det­te er jo en his­to­rie som er kjent for de al­ler fles­te. Kil­den set­ter opp den­ne pro­duk­sjo­nen i sam­ar­beid med Bal­let­to Di Mi­la­no, som er et av ita­lias mest an­er­kjen­te bal­lett­kom­pa­ni­er, for­tel­ler Frøy­dis Emi­lie Lind, dag­lig leder i Kil­den Ope­ra.

KSO TOL­KER JOHN WIL­LIAMS

Hans Bo­din, pro­gram­sjef for KSO, var også på plass un­der pre­sen­ta­sjo­nen i Kil­den - hvor pro­gram­met for både høs­ten 2017 og for vår­en 2018 ble pre­sen­tert.

Et av høyde­punk­te­ne som ble truk­ket fram i pre­sen­ta­sjo­nen var John Wil­liams-kon­ser­ten i au­gust.

– 23. og 24. au­gust skal vi spil­le mu­sikk fra ver­dens mest fram­gangs­rike kom­po­nist, John Wil­liams. Han be­gyn­te på 1970-tal­let med «Hai­som­mer»-mu­sik­ken, og er se­ne­re kjent for sound­tracks til fil­mer som «In­dia­na Jo­nes», «Har­ry Pot­ter» og «E.T», sier Bo­din.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Birgit Ama­lie Nils­sen pre­sen­ter­te blant an­net pro­sjek­tet «Sult1» – med Ina Ma­ria Brek­ke i ho­ved­rol­len.

ARKIVFOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Kil­den set­ter opp eks­tra­fo­re­stil­lin­ger av Birgit Ama­lie Nils­sens styk­ke «Anne Franks søs­ken».

FOTO: KIL­DEN

Linn Løv­vik spil­ler ho­ved­rol­len i «Jeg vil vaske verden ren».

ARKIVFOTO: TOR­STEIN ØEN

Ina Ma­ria Brek­ke spil­ler ho­ved­rol­len i «Sult1».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.