Tror ikke på Jerv­opp­rykk

To­bias Col­lett, Chris­top­her Maccon­nacher, Es­pen Knud­sen og Jan Jens­sen er de enes­te som er igjen fra 3. di­vi­sjons­la­get til Jerv for fire år si­den.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - GRIMSTAD

Fædre­lands­ven­nens sports­re­dak­sjon har vur­dert Jerv foran årets se­song og me­ner la­get ikke er godt nok til å ryk­ke opp.

I 2013 vant Grimstad-klub­ben 3. di­vi­sjon med 11 po­eng foran Sta­al Jørpe­land på andre­plass og 18 po­eng foran Start 2. I 2014 sus­te de gjen­nom 2. di­vi­sjon.

På de sis­te fire åre­ne har Jerv kun tapt 19 se­rie­kam­per. Til sam­men­lig­ning tap­te Start 18 gan­ger i elite­se­ri­en 2016.

I fjor trod­de fle­re at Jervs skul­le møte farts­dum­pe­ne. La­get mis­tet vik­ti­ge spil­le­re og star­tet opp­kjø­rin­gen uten tre­ner.

– Se­son­gen åp­net dår­lig og folk trod­de ned­tu­ren kom, så «boom» så le­ver­te vi sei­er på sei­er. Til slutt var vi åtte mi­nut­ter unna elite­se­ri­en. Jeg hus­ker førs­te tre­ning i ja­nu­ar. Vi had­de ikke tre­ner, men det smalt. Det var et hel­si­kes trøkk. Da viss­te jeg at den­ne grup­pa her ikke kom til å fal­le, be­skri­ver Maccon­nacher.

– BES­TE STAL­LEN

Som i 2015 var Jerv så nære en elite­se­rie­plass som er mu­lig. I 2015 var det et sjokk i klub­bens førs­te se­song på nivå to si­den 1986.

Un­der Ar­ne Sand­støs le­del­se over­ras­ket de igjen, og kun to mål fra den gam­le kjen­nin­gen Ohi Omoi­juanfo for Stabæk and­re søn­dag i ad­vent stop­pet opp­ryk­ket.

I år er Jerv sett på som en av opp­rykk­s­fa­vo­rit­te­ne. Det er­kjen­ner de fire selv.

– Ja. Ab­so­lutt. At vi kjem­per i top­pen er alle spil­ler­ne og he­les klub­bens am­bi­sjon. Vi gid­der ikke å tre­ne for å håpe på en ni­ende­plass, sier Knud­sen.

– Vi har den bes­te stal­len i Jerv noen gang, ser du hele stal­len un­der ett. Vi har en bre­de­re stall med bed­re spil­le­re, me­ner MacCon­nacher.

Han tror Jerv skal tak­le å ha press på seg i år.

– Jeg lær­te mye i 2. di­vi­sjon hvor vi le­det len­ge, men had­de jak­ten­de lag bak oss. Vi lær­te oss å hol­de fo­ku­set på det vi skul­le. At folk har forventninger til oss er et kom­pli­ment.

BED­RE år FOR år

18 år gam­le Col­lett på­står at Jervs ut­vik­ling har gått litt av seg selv.

– Det er spe­si­elt, men man ten­ker ikke så mye på det som spil- ler. Klub­ben har tatt ste­ge­ne na­tur­lig. Det er mye som lig­ger bak. Alle spil­ler­ne har rik­tig fo­kus og klub­ben hen­ter de rik­ti­ge fol­ke­ne, me­ner Col­lett.

Jens­sen trek­ker fram at Jerv har fått et godt navn i fot­ball-nor­ge og fle­re spil­le­re kom­mer nå til Grimstad for å ta det nes­te ste­get.

– Må­let for Jerv er å bli bed­re hvert år. Det har vi greid. Nå har folk har lyst til å spil­le her. Det var ikke sånn i be­gyn­nel­sen. Jerv er et mye stør­re navn, sier midt­bane­spil­le­ren.

GOD TRENINGSKULTUR

Både Knud­sen og Jens­sen had­de prøvd å slå gjen­nom i Start før de dro til Jerv og ryk­ket opp fra 3. di­vi­sjon. Å spil­le i sam­me di­vi­sjon med Start er ikke noe rart for Jerv-gut­ta.

– Vi er en gjeng med tom­skal­ler som lø­per etter bal­len uten å ten­ke. At vi er på nivå med Start er et tegn på at vi all­tid har vært en sul­ten gjeng. Vi har kryd­ret med gode tre­ne­re de sis­te åre­ne. Vi har vært i en flyt hele vei­en. Kul­tu­ren er bra inn­ad og utad i hele klub­ben. Så er det litt Starts for­tje­nes­te at de har vært så ræva, mel­der Maccon­nacher.

Col­lett og Knud­sen pe­ker på kon­ti­nui­te­ten Jerv har hatt som et vik­tig punkt.

– Stam­men i la­get er per­soner som er «hundre­pro­sent­spil­le­re». Vi gjør egen­tre­ning og leg­ger ned det som skal til uan­sett om vi har med tre­ner el­ler ikke. Det drar med de som kom­mer inn. Det har mye å si, sier Knud­sen.

– Det har litt å si at vi kjen­ner til kul­tu­ren og hele klub­ben, men til syv­en­de sist hand­ler det om det vi gjør på ba­nen. Vi gir de nye spil­ler­ne de rik­ti­ge ram­me­ne og får de til å føle seg hjem­me. Da er det stør­re sjan­se for å le­ve­re, sier Coll­lett.

– Men er det fare for at smel­len kom­mer i år?

– Hva er en ned­tur? Med en ni­ende­plass i år vil klub­ben fort­satt vokse og bli ster­ke­re, selv om det vil­le vært en sports­lig ned­tur. Byg­ger vi slik vi gjør nå for­blir vi i top­pen i man­ge år og for­hå­pent­lig­vis ryk­ker vi opp en dag, sier Maccon­nacher.

PS! Også Kris­tof­fer Tønne­sen har vært i Jerv i alle se­son­ge­ne, men har ikke spilt A-lags­kam­per i alle di­vi­sjo­ner. TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no

FOTO: HERMAN FOLVIK

To­bias Col­lett, Chris­top­her Maccon­nacher, Es­pen Knud­sen og Jan Jens­sen har spilt i tre uli­ke di­vi­sjo­ner på få år i Jerv.

FOTO: COSMO COL­LETT

Den­ne gjen­gen ryk­ket opp fra 3. di­vi­sjon i 2013. Si­den har nes­ten alt gått på skinner i Grimstad.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Det er god stem­ning på klubb­hu­set når Chris­top­her Maccon­nacher (f.v.), To­bias Col­lett, Es­pen Knud­sen og Jan Haa­tveit Jens­sen mim­rer om suk­ses­sen de­res i Grimstad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.