Likestilling - igjen

Det er ned­slå­en­de at likestilling sta­dig må på dags­or­den.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Det er ikke rart at det ble en ned­trykt stem­ning blant po­li­ti­ker­ne i kom­mu­nal­ut­val­get i Kris­tian­sand tirs­dag. Nok en gang var likestilling i ar­beids­li­vet tema, og nok en gang var kon­klu­sjo­nen at lite har skjedd. Til tross for en rek­ke dis­ku­sjo­ner, pla­ner og til­tak hen­ger fort­satt Sør­lan­dets ho­ved­stad etter res­ten av lan­det.

Iføl­ge en un­der­sø­kel­se fra 2015 gjen­nom­ført av Ag­der­forsk­ning job­ber 44,8 pro­sent av alle kvin­ner i Kris­tian­sand del­tid. Lands­gjen­nom­snit­tet er 39,9 pro­sent. Den gjen­nom­snitt­li­ge stil­lings­pro­sen­ten blant kvin­ner i Kris­tian­sand kommune er 75,8 pro­sent. For menn er den 83,8. Og kvin­ner i Sør­lan­dets ho­ved­stad tje­ner 64 øre for hver kro­ne menn tje­ner. I lan­det som hel­het er tal­let 67,2 øre.

Pro­sjek­tet Like­stilt Ar­beids­liv har in­ter­vju­et ak­tø­rer blant 16 virk­som­he­ter i re­gio­nen om sam­me tema. Fle­re re­spon­den­ter pe­ker på en «sør­landsk kul­tur» som en vik­tig år­sak til si­tua­sjo­nen. Det­te kon­kre­ti­se­res med ho­mo­ge­ne ar­beids­mil­jø, li­ten grad av for­skjel­lig­het, manns­do­mi­nans og lav tak­høy­de for å ta opp pro­ble­mer og være an­ner­le­des. Noen pe­ker også på en kris­ten­kon­ser­va­tiv kul­tur.

Alt det­te er sik­kert vik­ti­ge mo­men­ter. Men som fors­ker May Lin­da Mag­nus­sen pe­ker på, er det­te også snakk om kom­plek­se sam­men­hen­ger. Hun pe­ker blant an­net på den vik­ti­ge rol­len ut­dan­ning spil­ler for yr­kes­del­ta­kel­se. Tid­li­ge­re forsk­ning har også pekt på at vår lands­del tra­di­sjo­nelt har hatt et smalt og ens­ar­tet næ­rings­liv som ikke kla­rer å sys­sel­set­te nok kvin­ner.

Nett­opp å fin­ne nær­me­re ut av år­saks­sam­men­hen­ge­ne bør være noe av det som bør prio­ri­te­res av po­li­ti­ker­ne frem­over. Det vil kan­skje ikke gi kon­kre­te ut­slag på like­stil­lin­gen på kort sikt, men kan tro­lig gi ver­di­full inn­sikt, som igjen kan gi bed­re grunn­lag for treff­sik­re til­tak på litt leng­re sikt.

Like fullt er det åpen­bart at vis­se kon­kre­te til­tak kan og bør iverk­set­tes al­le­re­de nå. Kris­tian­sand kommune og Sør­lan­det syke­hus er sto­re ar­beids­gi­ve­re for kvin­ne-do­mi­ner­te yr­kes­grup­per. Le­del­sen beg­ge ste­der bør in­ten­si­ve­re inn­sat­sen for å gjø­re hel­tids­stil­lin­ger til det nor­ma­le, og del­tid til unn­tak.

Slik det er for menn.

Kris­tian­sand kommune og Sør­lan­det syke­hus bør in­ten­si­ve­re inn­sat­sen for å gjø­re hel­tids­stil­lin­ger til det nor­ma­le, og del­tid til unn­tak

Trond Blatt­mann Ap), Met­te Gun­der­sen Ap) og Re­na­te Hæ­ge­land (H) var skuf­fet over mang­len­de likestilling un­der kom­mu­nal­ut­val­gets møte tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.