Det må være et minste­krav at vi kan se men­nes­ket.

Dal­mar Shir­wac og So­ma­lisk For­ening i Kris­tian­sand rea­ge­rer sterkt på at nikab-kled­de Ley­la Ha­sic (32) er an­satt i Islamsk Råd Nor­ge (IRN) som ad­mi­ni­stra­sjons­kon­su­lent.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAN ODDVAR EIDE jan.oddvar.eide@fvn.no

– Det­te gjør meg vondt. Jeg ble opp­rik­tig lei meg da jeg les­te det­te. Vi er så man­ge som job­ber døg­net rundt for at in­te­gre­rin­gen skal lyk­kes. Ikke minst her i Kris­tian­sand. Hvis vi skal lyk­kes med våre pro­sjek­ter, så må inn­vand­rer­kvin­ner være med. Og vi har fått til mye bra. Så gjør Islamsk Råd det­te? Hva er de ute etter? Er de ikke klar over hvil­ke sig­na­ler de sen­der ut? Det­te set­ter oss 100 år til­ba­ke i tid, sier Dal­mar Shir­wac som leder So­ma­lisk For­ening i Kris­tian­sand.

Den­ne uken ble det klart at Islamsk Råd Nor­ge har an­satt nikab-kled­de Ley­la Ha­sic som ad­mi­ni­stra­sjons­kon­su­lent. An- set­tel­sen har vakt ster­ke re­ak­sjo­ner, blant an­net av kul­tur­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land (H).

Dal­mar Shir­wac og So­ma­lisk For­ening i Kris­tian­sand rea­ge­rer også sterkt.

– Det er rett og slett en mer­ke­lig greie det­te, sier Shir­wac som for­ven­ter at of­fent­li­ge myn­dig­he­ter set­ter fo­ten ned og gir be­skjed om at vi ikke ak­sep­te­rer det­te.

HALV­PAR­TEN KVIN­NER

– Hva vil de­re gjø­re?

– Først og fremst vil vi kre­ve at 50 pro­sent av dem som sit­ter i sty­ret for Islams råd i Nor­ge skal være kvin­ner. For nå fin­nes det ikke noen kvin­ner der. Vi kan ikke ha det sånn. Vi må in­klu­de­re kvin­ner og vise åpen­het. Det må til for å få til en god in­te­gre­ring og byg­ge bro mel­lom stor­sam­fun­net og mi­no­ri­te­ter. El­lers er jeg redd vi leg­ger alt vårt ar­beid i grus, sier Dal­mar Shir­wac.

– Nå hev­der Islamsk Råd i Nor­ge at Ley­la Ha­sic var best kva­li­fi­sert?

– Hvor tror de at vi er? Det­te er ikke Af­gha­ni­stan el­ler Saudi-ara­bia? Det­te går ikke. Skjøn­ner de ikke hvil­ke signal de sen­der ut? Det er kom­mu­ni­ka­sjon vi snak­ker om. Og da er det et minste­krav for stil­lin­gen at vi kan se men­nes­ket, sier han og fort­set­ter:

– Best kva­li­fi­sert? Det er ikke et ar­gu­ment her. Islamsk Råd må ta en run­de med seg selv og for­stå at vi må in­klu­de­re kvin­ner, ikke eks­klu­de­re dem. Det er kjempe­vik­tig, sier Shir­wac.

Må VÆRE SU­PER-SYN­LIG

– De kan ikke ha slik hold­nin­ger når de bru­ker skatte­be­ta­ler­nes pen­ger. Her må det være en klar gren­se. Det Islamsk Råd har gjort her, gjør meg lei meg, sier han.

– Der­for er det så vik­tig at vi er kla­re og ty­de­li­ge på at kvin­ner skal være med i sty­ret. Det må være re­ell del­ta­kel­se i alle ledd. Kvin­ner må være su­per-syn­li­ge i det­te ar­bei­det, sier han.

TROD­DE DET VAR EN SPØK

Ap-po­li­ti­ke­ren Ab­dul­la­hi Mo­ha­med Ala­son sier til NRK Sør­lan- det at han ikke trod­de sine egne ører da han hør­te ny­he­ten om an­set­tel­sen av Ley­la Ha­sic.

– Jeg trod­de det var en spøk, sier han.

– Jeg trod­de det var en litt for tid­lig 1. april-spøk, sier Ala­son og spør om det var lurt å gjø­re det­te i en tid hvor sam­fun­net er så split­tet.

– Vi bur­de hel­ler se på hva som kan sam­le oss, ikke det som kan ska­pe av­stand, sier Ala­son til NRK.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Dal­mar Shir­wac er opp­rørt over den­ne an­set­tel­sen i Islamsk Råd og sier det kom­mer til å bli dis­ku­tert i fle­re or­ga­ni­sa­sjo­ner her – også Islamsk Råd i Kris­tian­sand. – Det­te er et stort til­bake­slag for in­te­gre­rings­ar­bei­det, sier han.

FOTO: NRK

Ley­la Ha­sic er an­satt som kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i Islamsk Råd I Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.