Smerte­lind­ring for døds­syke pa­si­en­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: STEI­NAR VINDSLAND stei­nar.vindsland@fvn.no -

Døds­syke kreft­pa­si­en­ter fikk mind­re smer­ter og bed­re livs­kva­li­tet. Det vi­ser en dok­tor­grads­av­hand­ling.

Over­lege Mar­te Ca­me­ron ved Sen­ter for kreft­be­hand­ling på Sør­lan­det syke­hus har pub­li­sert av­hand­lin­gen «Pal­lia­ti­ve pel­vic ra­dio­t­he­ra­py of sym­pto­ma­tic pro­sta­te and rectal can­cers».

– Vi har visst, ba­sert på kli­nisk er­fa­ring, at stråle­be­hand­ling vir­ker, men nå har vi do­ku­men­tert det­te vi­ten­ska­pe­lig, sier Ca­me­ron.

BETYDELIGE PLAGER

Hun sier at uhel­bre­de­lig pro­sta­ta- og ende­tarms­kreft kan for­år­sa­ke betydelige plager i bek­ke­net, med smer­ter, blød­nin­ger og vann­la­tings­pro­ble­mer. Stu­di­en vi­ser også at man kan bru­ke langt fær­re be­hand­lin­ger, med sam­me re­sul­tat.

– For­di det ikke har vært god forsk­ning på det­te, har det ut­vik­let seg vel­dig forskjellig prak­sis på bruk av stråle­te­ra­pi­en. Det har va­riert fra 25 be­hand­lin­ger på fem uker, til fem be­hand­lin­ger, sier Ca­me­ron.

Når an­tall be­hand­lin­ger re­du­se­res så dras­tisk, slip­per døds­sy- ke pa­si­en­ter mas­se eks­tra be­last­ning med tids­bruk.

MORFIN

– Hvor­for ikke bare bru­ke morfin?

– For­di stråle­be­hand­ling hjel­per mot fle­re ting, mens morfin bare dem­per smer­ten, sier hun.

To­talt del­tok 98 pa­si­en­ter i stu­di­en, 47 med pro­stata­kreft og 51 med ende­tarms­kreft. Pa­si­en­te­ne fikk 10-13 stråle­be­hand­lin­ger av bek­ke­net i lø­pet av to-tre uker. Det ble inn­hen­tet opp­lys­nin­ger om sym­pto­mer og livs­kva­li­tet før start og ved av­slut­ning av be­hand­lin­gen, samt seks og 12 uker etter gjen­nom­ført be­hand­ling.

TRE AV FIRE

– Vi så at minst tre av fire pa­si­en­ter opp­lev­de at det mest plag- som­me sym­pto­met fra bek­ke­net ble bed­re el­ler borte i lø­pet av uke­ne etter stråle­be­hand­lin­gen. I til­legg så vi at mind­re ut­tal­te plager også ble bed­re og da ble livs­kva­li­te­ten sta­bi­li­sert el­ler bed­re, til tross for uhel­bre­de­lig kreft, for­tel­ler Ca­me­ron.

– Men de­re har ikke hatt en kon­troll­grup­pe i stu­di­en, hvor­for ikke?

– For­di det er etisk ufor­svar­lig å la være å be­hand­le en grup­pe pa­si­en­ter, sier hun.

Hun me­ner stu­di­en vil kun­ne bi­dra til en bed­re be­hand­ling av pa­si­en­ter med uhel­bre­de­lig pro­sta­ta- og ende­tarms­kreft.

– Den­ne kunn­ska­pen vil kun­ne dan­ne grunn­lag for bed­re plan­leg­ging og do­se­ring av stråle­be­hand­ling frem­over. Den hjel­per oss også med å for­stå hvil­ke pa­si­en­ter vil ha mest nyt­te av stråle­be­hand­lin­gen, sier Ca­me­ron.

Også for gy­ne­ko­lo­gis­ke og blære­kreft­for­mer tror hun den­ne smerte­lind­rin­gen vil vir­ke. Hun var med i team­et sam­men med Svein Mjå­land og Chris­ti­an Ker­s­ten som i 2013 vis­te at kreft­me­di­sin vir­ker smerte­stil­len­de. på nerve­smer­ter.

FOTO: STEI­NAR VINDSLAND

Over­lege Mar­te Ca­me­ron ved Sen­ter for kreft­be­hand­ling.

FOTO: OFFICIAL / SHUTTERSTOCK

Stråle­be­hand­ling er nå do­ku­men­tert som ef­fek­tiv i smerte­be­hand­ling av døds­syke kreft­pa­si­en­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.