«Barne­vogn-ban­den» på­gre­pet i går

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

Po­li­ti­et på­grep ons­dag fle­re per­soner i den så­kal­te «Barne­vogn-ban­den» i Dram­men.

Grup­pen som går un­der nav­net «barne­vogn­ban­den» har stjå­let for 140.000 kro­ner over hele lan­det. I fe­bru­ar tok de tu­ren til Kris­tian­sand og Lyng­dal. Man­dag den­ne uka opp­lys­te TV 2-pro­gram­met at ban­den også had­de stjå­let va­rer for fle­re tu­sen kro­ner fra Ex­pert i Lillesand. Nå er de på­gre­pet i Dram­men. Det meld­te TV2 i går. Det var pro­gram­met «Åsted Nor­ge» som først om­tal­te ban­den.

– Vi fikk først en mel­ding fra en per­son som men­te at han had­de sett en av de etter­lys­te fra «Åsted Nor­ge» på El­kjøp, for­tel­ler po­liti­ad­vo­kat Birgit Au­stad i Sør-øst po­liti­dis­trikt til TV 2.

Litt se­ne­re fikk po­li­ti­et et bil­num­mer fra en kun­de på Lef­dal, som had­de ob­ser­vert to menn i bu­tik­ken. Den ene had­de en tom barne­vogn, noe som gjor­de at tip­se­ren rea­ger­te.

TV2 skri­ver at det om­trent sam­ti­dig kom mel­ding om bu­tikk­ty­ve­ri fra en Meny-bu­tikk i Dram­men, der en kvin­ne og en mann duk­ket opp med barne­vogn. Da po­li­ti­et kom til ste­det var kvin­nen borte, men po­li­ti­et på­grep man­nen.

Po­li­ti­et i Oslo stop­pet den etter­lys­te bi­len.

– Bi­len er full av tyve­gods, og vi kan på­gri­pe yt­ter­li­ge­re tre per­soner, blant dem kvin­nen som ble ob­ser­vert i Dram­men, for­tel­ler po­liti­ad­vo­kat Birgit Au­stad i Sør-øst po­liti­dis­trikt til TV 2.

Det var ved hjelp av over­våk­nings­bil­der at ope­ra­sjo­ne­ne ble opp­da­get. Bil­de­ne vi­ser tre menn og en kvin­ne som spa­serer inn i bu­tik­ke­ne med få mi­nut­ters mel­lom­rom. To med­lem­mer av grup­pen har med seg en tom barne­vogn. Po­li­ti­et tror grup­pen ven­ter til be­tje­nin­gen ikke ser dem, før de for­sik­tig leg­ger tyve­god­set i vog­na. Barne­vog­na bru­kes der­et­ter til å frak­te tyve­god­set ut av bu­tik­ken un­der en jak­ke.

– Folk tror jo at det er barn plas­sert i vog­na, så bu­tikk­ty­ve­ne slip­per let­te­re unna. Det er en vel­dig spe­ku­la­tiv me­to­de, sier sek­sjons­le­der for fel­les kri­mi­nal­en­het i Ag­der po­liti­dis­trikt, John Rep­stad, til Fædre­lands­ven­nen.

OVERVÅKNINGSVIDEO LEF­DAL FOTO:

«Barne­vogn-ban­den» på­gre­pet i Dram­men, mel­der TV 2.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.