Slik blir ny søp­pel­sta­sjon

Gra­vin­gen be­gyn­te tirs­dag. Av­fall Sør vil bru­ke nes­ten 80 mil­lio­ner kro­ner på den nye gjen­vin­nings­sta­sjo­nen på Mjåvann.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

– Det blir et flott an­legg, sier se­nior­råd­gi­ver Si­gurd Tvedt som har an­svar for å dra pro­sjek­tet i land for Av­fall Sør.

Inn­til ny­lig var han di­rek­tør for det sto­re av­fallsel­ska­pet. Nå er han en slags pro­sjekt­le­der for ut­byg­gin­gen på Mjåvann.

Den nye gjen­vin­nings­sta­sjo­nen vil kos­te 42 mil­lio­ner kro­ner å byg­ge. Tom­ta er kjøpt av Reme­fa­mi­li­en for 36 mil­lio­ner kro­ner.

TØRRSKODD

Tvedt gle­der seg til det den nye gjen­vin­nings­sta­sjo­nen står fer­dig til åp­ning en gang i ok­to­ber.

– Vi får mye bed­re plass. Bi­le­ne skal slip­pe ryg­ging og tran­ge for­hold. Vi leg­ger også opp til fem­ti me­ter med tak over kon­tei­ner­ne slik at folk kan le­ve­re av­fall tørt, for­tel­ler Tvedt.

Tom­ten som nå skal byg­ges på, lig­ger like over vei­en foran da­gens gjen­vin­nings­sta­sjon på Mjåvann. Den­ne ble solgt til Fran­ze­foss i fjor for cir­ka 45 mil­lio­ner kro­ner.

– Fran­ze­foss kjøp­te næ­rings­de­len av Av­fall Sør. Det ble trangt med to ak­tø­rer på sam­me plass. Der­for valg­te vi å sel­ge, sier Tvedt, som av­vi­ser at det er eks­tra­va­gant å byg­ge nytt og stør­re.

– Det er som når du skif­ter bil. Man må opp­gra­de­re av og til. Nå er det be­hov for et stør­re og bed­re an­legg, sier han.

BYGG FOR GJEN­BRUK

På skis­sen ser du et bygg til høy­re. Det blir en sor­te­rings­sen­tral for av­fall. Ne­derst i teg­nin­gen blir det om­rå­de for hage­av­fall, be­ton­g­av­fall og om­rå­de hvor du kan kjø­pe bark og jord.

Byg­ge­ne til ven­st­re er for far­lig av­tall. Det er også snakk om en stør­re gjen­bruks­sen­tral el­ler brukt­bu­tikk. Av­fall Sør plan­la stor brukt­bu­tikk, men har fore­lø­pig fått nei av den ene ei­e­ren, Kris­tian­sand kommune.

Det er Vei­dek­ke En­tre­pre­nør og PK En­tre­pre­nør som skal byg­ge sta­sjo­nen for Av­fall Sør. Mul­ti­con­sult har pro­sjek­tert.

Av­fall Sør har opp­ret­tet det kom­mer­si­el­le sel­ska­pet Av­fall Sør Mjåvann Eiendom til å eie tom­ten. Der­et­ter skal av­falls­sel­ska­pet leie tomt til an­leg­get av det­te sel­ska­pet. På sikt åp­net det for at ei­er­kom­mu­ne­ne Søg­ne, Song­da­len, Ven­ne­sla og Kris­tian­sand kan få litt ut­byt­te.

– Pro­sjek­tet fi­nan­sie­res med re­no­va­sjons­ge­by­rer, men folk vil ikke mer­ke øk­ning. Det for­de­les med lån og av­skriv­ning å man­ge år. Da­gens sta­sjo­ner kos­ter også, sier Tvedt.

NYE STO­RE GARANTIER

De fire ei­er­kom­mu­ne­ne in­vi­te­res i dis­se da­ger til å gi garantier på nye 115 mil­lio­ner kro­ner til Av­fall Sør. Det­te for å sik­re fi­nan­sie­rin­gen av gjen­vin­nings­sta­sjo­nen, men også for å sik­re and­re in­ves­te­rin­ger.

– Det er en ram­me for mye, alt fra ned­gra­ving av dun­ker til an­leg­get på Mjåvann, sier Tvedt.

Til nytt­år sies lei­e­kon­trak­ten Fran­ze­foss har i Rande­sund opp. Da blir Av­fall Sør ale­ne på gjen­vin­nings­tom­ten der. Da er det du­ket for en viss opp­gra­de­ring og mo­der­ni­se­ring der også.

FOTO: AV­FALL SØR

Det­te er gjen­vin­nings­sta­sjo­nen som skal byg­ges på Mjåvann i som­mer. De­ler av kon­tai­ner­rek­ka blir un­der tak.

ARKIVFOTO: TOR­STEIN ØEN

Det­te er da­gens gjen­vin­nings­sta­sjon på Mjåvann. Den er solgt og skal er­stat­tes av en ny som til sam­men vil kos­te 78 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.