Til­talt for skattejuks

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

En tannlege er til­talt for å ha ute­latt inn­tek­ter på 14 mil­lio­ner kro­ner i lø­pet av fire år.

Iføl­ge til­ta­len opp­ga tann­le­gen fra Vest-ag­der urik­ti­ge opp­lys­nin­ger i selv­an­gi­vel­sen for inn­tekts­åre­ne 2008, 2009, 2010 og 2011. I lø­pet av dis­se åre­ne skal man­nen ha ute­latt til sam­men 14 mil­lio­ner kro­ner i inn­tek­ter fra næ­rings­drift, skri­ver Lis­ter24.

Hva slags næ­rings­drift inn­tek­te­ne stam­mer fra, går ikke fram av til­ta­len.

– Jeg har in­gen kom­men­ta­rer til sa­ken uto­ver det som står i til­ta­len, sier stats­ad­vo­kat Leif Alek­san­der­sen, som har un­der­skre­vet til­tale­be­slut­nin­gen.

Stats­ad­vo­ka­ten ka­rak­te­ri­se­rer for­hol­det som grovt, «for­di det kun­ne lede til unn­dra­gel­se av et me­get be­ty­de­lig be­løp i skatt og opp­da­gel­sen er vans­ke­lig­gjort ved unn­latt folke­re­gist­re­ring i ri­ket».

Tann­le­gens regn­skaps­fø­rer er til­talt i sam­me sak. Iføl- ge på­tale­myn­dig­he­ten har regn­skaps­fø­re­ren med­vir­ket til skatte­unn­dra­gel­sen i to av regn­skaps­åre­ne.

Regn­skaps­fø­re­ren er også til­talt for å ha over­ført 350.000 kro­ner for mye til seg selv i lønn fra den til­tal­te tann­le­gens tann­lege­kon­tor.

«For­hol­det er grovt, pga. ver­di­en av det un­der­slåt­te er be­ty­de­lig og er for­øvet ved brudd på den sær­li­ge til­lit som fulg­te med hans stil­ling», he­ter det i til­ta­len.

Tann­le­gen har selv be­gjært på­ta­le for det­te for­hol­det, og på­tale­myn­dig­he­ten vars­ler at be­lø­pet vil bli krevd til­bake­be­talt til tann­lege­sen­te­ret.

Både tann­le­gen og regn­skaps­fø­re­ren er også til­talt for brudd på bok­fø­rings­lo­ven, ved å ha unn­latt å hol­de regn­ska­pet à jour.

Fædre­lands­ven­nen klar­te tirs­dag ikke å kom­me i kon­takt med tann­le­gen. Regn­skaps­fø­re­ren opp­ly­ser at han er ukjent med inn­hol­det i til­tale­be­slut­nin­gen. Det er satt av to da­ger til retts­sa­ken som star­ter i Lis­ter ting­rett av mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.