Nå er Brexit-pro­ses­sen i gang

EUS pre­si­dent Do­nald Tusk har mot­tatt bre­vet der Storbritannia for­melt star­ter pro­ses­sen for å gå ut av EU. Nå hand­ler det om å be­gren­se ska­de­ne, sier han.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– Så, her er det, sa Tusk da han møt­te pres­sen i går.

I hån­den holdt han det seks si­der lan­ge bre­vet der Storbritannia for­melt be­kjent­gjor­de sin in­ten­sjon om å for­la­te EU, i tråd med pro­se­dy­ren som er be­skre­vet i Eu-trak­ta­tens ar­tik­kel 50.

– Det er in­gen grunn til å late som om det­te er en gle­dens dag, ver­ken i Brussel el­ler i Lon­don, sa Tusk.

– Det er in­gen­ting å vin­ne i den­ne pro­ses­sen. I bunn og grunn hand­ler det nå om å be­gren­se ska­den, la han til.

HØYTIDELIG OVERREKKELSE

Bre­vet ble un­der­teg­net av stats­mi­nis­ter There­sa May per­son­lig tirs­dag kveld.

En kurér frak­tet bre­vet vi­de­re til Brussel. Der ble det over­le­vert til Tim Bar­row, Stor­bri­tan­nias am­bas­sa­dør til EU.

Bar­row an­kom til EUS nye råds­byg­ning Euro­pa nøy­ak­tig klok­ka 11. Han ble kjørt de 200 me­ter­ne fra Stor­bri­tan­nias am­bas­sa­de i en svart Ja­gu­ar. Like før klok­ka 13.30 over­rak­te han bre­vet til Tusk.

På sam­me tid sto stats­mi­nis­ter May på ta­ler­sto­len i Par­la­men­tet i Lon­don. Et his­to­risk øye­blikk, fast­holdt hun.

– Vi kan ikke snu, sa May. – Storbritannia for­la­ter EU. Nå skal vi ta våre egne be­slut­nin­ger og ved­ta våre egne lo­ver. Vi skal ta kon­troll over det som be­tyr mest for oss, og vi skal gri­pe den­ne mu­lig­he­ten til å byg­ge et ster­ke­re og mer rett­fer­dig Storbritannia, sa hun.

TO år

Bre­vet er star­ten på en to år lang for­hand­lings­pro­sess. I den­ne pe­rio­den skal EU og Storbritannia for­hand­le om vil­kå­re­ne for skils­mis­se. Sam­ti­dig skal de be­gyn­ne å dis­ku­te­re ramme­ver­ket for et fram­ti­dig for­hold dem imel­lom.

Storbritannia blir auto­ma­tisk kas­tet ut av EU hvis in­gen enig­het er på plass etter to år. Men ved en­stem­mig­het kan par­te­ne ved­ta å for­len­ge for­hand­lings­pe­rio­den.

FOTO: NTB SCANPIX

Eu-pre­si­dent Do­nald Tusk med bre­vet som vi­ser at Brexit-pro­ses­sen er i gang. Nå skal Storbritannia for­hand­le om å kom­me seg ut av EU.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.