Rig­ger seg for ny vekst

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN ru­ne.o.rei­nert­sen@fvn.no

Nei da, Umoe Mandal har ikke bygd skip «på spek». Et søs­ter­sel­skap over­tar snart Wavecraft num­mer tre og regn­skaps­tal­le­ne kom­mer til å jev­ne seg ut. Og sje­fen vars­ler vekst.

– Det er un­der kon­troll. Et søs­ter­sel­skap over­tar ski­pet i mai, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Tom H. Svenne­vig i Umoe Mandal AS.

Fædre­lands­ven­nen har in­ter­pel­lert ham om føl­gen­de ut­sagn fra sty­rets be­ret­ning i det fers­ke 2016-regn­ska­pet: «En del av ak­ti­vi­te­ten (i 2016, red.anm.) har vært frem­stil­ling av et Wavecraft far­tøy. Si­den for­mell kon­trakt ikke er fer­dig­stilt, er det ikke ført noen til­hø­ren­de om­set­ning for 2016.»

Det­te kun­ne jo tol­kes dit­hen at Umoe Mandal har be­gått en klas­sisk skips­verftsynd på nytt, nem­lig å byg­ge et far­tøy på ren spe­ku­la­sjon uten å ha kun­de klar. Men det av­kref­ter alt­så Svenne­vig, og hø­res full­sten­dig av­slap­pet ut. In­di­rek­te for­kla­rer han også om­set­nings­fal­let fra 2015 til 2016.

– Inn­tek­te­ne fø­res i 2017, så det jev­ner seg ut over tid, leg­ger han til.

OFF­SHORE VIND

Wavecraft er jo for øv­rig ser­vice­far­tøy­et for off­shore vind­tur­bi­ner som Umoe Mandal har sat­set mål­be­visst på etter at den mye om­tal­te mtb-se­ri­en er fer­dig bygd. Nå er ma­rine­de­len av ak­ti­vi­te­ten be­gren­set til ved­li­ke­hold og opp­gra­de­rin­ger.

Wavecraft-en som snart er fer­dig, er el­lers num­mer tre i rekken. Alle er bygd i kom­po­sitt­ma­te­ria­ler.

Svenne­vig let­ter litt på frem­tids­slø­ret:

– Vi kom­mer til å pre­sen­te­re en ny­het un­der den kom­men­de olje­mes­sen i Hous­ton – en stør­re ut­ga­ve av Wavecraft, be­reg­net på off­shore olje- og gass­in­stal­la­sjo­ner.

– En tek­no­logi­over­fø­ring fra off­shore vind til olje og gass; til nå har det vel mest gått and­re vei­en?

– Det stem­mer. Det har opp­stått et be­hov for et al­ter­na­tiv til he­li­kop­ter. Ge­ne­relt job­ber vi hardt for å lyk­kes med Wavecraft-sat­sin­gen og rig­ger oss for vekst, for­tel­ler Tom H. Svenne­vig.

En li­ten be­merk­ning om regn­skaps­tal­le­ne, kon­kret om ba­lanse­regn­ska­pet: Det bæ­rer preg av at en del kon­sern­in­ter­ne gjelds­pos­ter og til­gode­ha­ven­der er ryd­det opp i. Der­med frem­står ba­lan­sen som slan­ke­re.

KOMPOSITTDATTER

Sel­ska­pet Svenne­vig leder, har også et dat­ter­sel­skap, Umoe Ad­van­ced Com­po­si­tes AS. Det ut­vik­ler og pro­du­se­rer kom­po­sitt­løs­nin­ger for høy­trykks lag­ring og trans­port av ymse, kom­pri­mer­te gas­ser. Pro­duk­sjo­nen fore­går på Vi­ge i Kris­tian­sand, mens noen få an­sat­te sit­ter hos Umoe Mandal på Gis­mer­øya i Mandal. Øyvind Ham­re er sjef.

«(...) 2016 har vært et om­stil­lings­år. Sel­ska­pet har lyk­kes med å få fram pro­duk­ter in­nen gass­trans­port­mar­ke­det og har i lø­pet av året fått fle­re kon­trak­ter in­nen det­te om­rå­det. Om­set­nin­gen fra det­te mar­ke­det har gått fra null i 2015 til å ut­gjø­re over 80 pro­sent i 2016, og slik kom­pen­sert for sto­re de­ler av den ne­ga­ti­ve ut­vik­lin­gen in­nen off­shore-mar­ke­det som for­ven­tes å være svakt i fle­re år frem­over. (...)» he­ter det blant an­net fra sty­ret i Umoe Ad­van­ced Com­po­si­tes AS.

FRA REGN­SKA­PET

FOTO: UMOE MANDAL AS

Hav­vind ser­vice­far­tøy­et Wavecraft i friskt driv. Snart pre­sen­te­rer Umoe Mandal en stør­re ver­sjon av ski­pet, be­reg­net på off­shore olje- og gass­in­stal­la­sjo­ner som der­med ikke tren­ger he­li­kop­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.