Even­ty­ret fort­set­ter

Faedrelandsvennen - - MENING - ERIK LAHNSTEIN ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­ges Skog­ei­er­for­bund

Af­ten­pos­ten, Adresse­avi­sen, Ber­gens Ti­den­de, Stavanger Af­ten­blad og Fædre­lands­ven­nen ar­tik­kel­se­rie om bio­driv­stoff skjem­mes av unøy­ak­tig­he­ter og feil.

en ho­ved­pro­ble­met er en­si­dig­he­ten og inn­tryk­ket som ska­pes:

• Klima­gass­ut­slip­pe­ne vil gå opp.

• Bi­le­ne vil bli øde­lagt av driv­stof­fet.

• Pri­sen på bio­driv­stoff går dra­ma­tisk i været som føl­ge av økte am­bi­sjo­ner.

• Det er ikke mu­lig å få tak i nok av det bes­te bio­driv­stof­fet.

• Ak­tø­re­ne som vur­de­rer pro­duk­sjon av bio­driv­stoff fra skog har lagt sat­sin­gen på hyl­la. Det­te er feil alt sam­men:

• Miljø­di­rek­to­ra­tet har be­reg­net at ut­slip­pe­ne både na­sjo­nalt og glo­balt går ned med Stor­tin­gets ved­tak. Etter hvert som mer klima­ef­fek­ti­ve ty­per bio­driv­stoff fa­ses inn blir klima­ef­fek­ten stør­re.

• Fin­land had­de al­le­re­de i 2015 21,6 pro­sent bio­driv­stoff. Det går helt fint med både laste­bi­ler og per­son­bi­ler i vårt nabo­land med enda tøf­fe­re vin­ter­kli­ma.

• Bio­driv­stoff er en in­ter­na­sjo­nal han­dels­vare. Norsk etter­spør­sel ut­gjør en mar­gi­nal del av mar­ke­det. Vår po­li­tikk har der­for be­gren­set be­tyd­ning for pris­dan­nel­sen.

• Pro­duk­sjon av bio­driv­stoff fra av­fall og skogs­rå­stoff har ve­sent­lig bed­re kli­ma­nyt­te og la­ve­re miljø­be­last­ning enn an­net bio­driv­stoff. Nors­ke, fins­ke og svens­ke myn­dig­he­ter – og ikke minst EU – øns­ker der­for å sti­mu­le­re pro­duk­sjon av den­ne ty­pen driv­stoff. Å etab­le­re ny pro­duk­sjons­ka­pa­si­tet tar man­ge år. Fins­ke ST1 kan være i gang med et pro­duk­sjons­an­legg for bio­e­ta­nol på Fol­lum på 50 mil­lio­ner li­ter mot slut­ten av 2020 om alt går som plan­lagt, og Bor­re­gaard har ved­tatt å ut­vi­de sin bio­e­ta­nol­pro­duk­sjon av driv­stoff­kva­li­tet til 20 mil­lio­ner li­ter før 2020. Hoved­de­len av økt bio­driv­stoffor­bruk vil på kort sikt dek­kes av im­port. Det­te har Miljø­di­rek­to­ra­tet, Regjeringen, Stor­tin­get og alle and­re lagt til grunn. Hvor­for avi­se­ne for­sø­ker å ska­pe et an­net inn­trykk er for­un­der­lig.

• Fin­land og Sve­ri­ge har al­le­re­de i dag be­ty­de­lig pro­duk­sjon av avan­sert bio­driv­stoff ba­sert på skogs­rå­stoff. At en ak­tør som det fins­ke olje­sel­ska­pet Nes­te inn­til vi­de­re sit­ter på gjer­det be­tyr ikke at mar­ke­det som så­dan har mis­tet tro­en. Fins­ke UPM og fins­ke ST1 sat­ser. Ki­ne­sis­ke Kai­di plan­leg­ger ver­dens størs­te fab­rikk for pro­duk­sjon av bio­driv­stoff ba­sert på skogs­rå­stoff i Ajos i Fin­land. I Piteå i Sve­ri­ge pro­du­se­rer Sun­pine halv­fab­ri­ka­ta bio­driv­stoff som raf­fi­ne­res til fer­di­ge pro­duk­ter ved Pre­ems raf­fi­ne­ri i Gøte­borg.

Trans­port­sek­to­ren står for over en tredje­del av de sam­le­de nors­ke ut­slip­pe­ne. Det vil være dy­re­re og mer kom­pli­sert å få ned ut­slip­pe­ne fra land­bruk og and­re de­ler av ikke-kvote­plik­tig sek­tor. Der­for må kut­te­ne bli eks­tra sto­re i trans­port­sek­to­ren når ut­slip­pe­ne i ikke-kvote­plik­tig sek­tor skal re­du­se­res med minst 40 pro­sent in­nen 2030.

FNS klima­pa­nel har be­reg­net at bru­ken av mo­der­ne bio­ener­gi minst må 5-dob­les for å nå 2-gra­ders­må­let. Hvis man ikke øker bru­ken av bio­ener­gi uto­ver en slik 5-dob­ling, må det gjen­nom­fø­res and­re til­tak som er 44-78 % dy­re­re. Spørs­må­let er ikke om bio­driv­stoff blir vik­tig, men hvor raskt og på hvil­ken måte det skal fa­ses inn.

Det vil ta tid å ut­vik­le tek­no­lo­gi­ene og verdi­kje­de­ne som ut­nyt­ter inn­sats­fak­to­re­ne op­ti­malt. I en slik over­gangs­fase er ri­si­ko­en for in­ves­to­rer stor. For­di det er vik­tig for kli­ma­et å få frem nye løs­nin­ger, og for­di det kan være at­trak­tivt for land å være vert­skap for kunn­skaps­mil­jø­er og be­drif­ter som be­hers­ker frem­ti­dens mar­ke­der, er en ak­tiv po­li­tikk fra myn­dig­he­te­nes side for å ri­siko­av­las­te ra­sjo­nell. Det­te be­skri­ver avi­se­ne som næ­rin­gens øns­ke om sub­si­di­er.

Det er synd om avi­se­ne bi­drar til ube­grun­net usik­ker­het hos en­kel­te. Den fag­li­ge tyng­den i det som brin­ges til torgs er imid­ler­tid så svak at det så langt ikke har hatt noen po­li­tisk inn­fly­tel­se.

❞ FNS klima­pa­nel har be­reg­net at bru­ken av mo­der­ne bio­ener­gi minst må 5-dob­les for å nå 2-gra­ders­må­let.

ARKIVFOTO: MOR­TEN ANTONSEN

Fin­land og Sve­ri­ge har al­le­re­de i dag be­ty­de­lig pro­duk­sjon av avan­sert bio­driv­stoff ba­sert på skogs­rå­stoff. At en ak­tør som det fins­ke olje­sel­ska­pet Nes­te inn­til vi­de­re sit­ter på gjer­det be­tyr ikke at mar­ke­det som så­dan har mis­tet tro­en, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.