Et sys­te­ma­tisk løft for en bed­re sko­le

Faedrelandsvennen - - MENING - TOR­UNN OSTAD gruppe­le­der i fyl­kes­tin­get, Aust-ag­der Høy­re NORUNN T. BENESTAD stor­tings­re­pre­sen­tant Høy­re

Ceci­lie Kni­be Hans­sen skri­ver i Fædre­lands­ven­nen 25. mars om Høyre­sko­len og fo­kus på tes­ting, må­ling og kon­troll. Te­ma­et for inn­leg­get er in­ter­es­sant, men hen­nes be­skri­vel­se av da­gens si­tua­sjon og Høyre­sko­len er et vrenge­bil­de.

Ilø­pet av pe­rio­den i re­gje­ring har vi gjen­nom­ført man­ge til­tak for en sko­le hvor ele­ve­ne læ­rer mer. Vi har hatt en mas­siv opp­trap­ping i an­tall læ­re­re som tar vi­dere­ut­dan­ning, fra 1530 i 2011 til hele 5614 læ­re­re i 2016. Og vi­dere­ut­dan­ning hjel­per. I en un­der­sø­kel­se fra NIFU sier nes­ten samt­li­ge læ­re­re at de har end­ret un­der­vis­ning etter etter­ut­dan­nin­gen, og sju av ti at de har blitt bed­re læ­re­re.

Så hev­der Hans­sen at Høy­re set­ter opp en mot­set­ning mel­lom vi­dere­ut­dan­ning og det å bru­ke mid­ler på fle­re læ­re­re, un­der­for­stått at Ap er ga­ran­tis­ten for fle­re læ­re­re i sko­len. Her bom­mer hun kraf­tig. På Ar­bei­der­par­ti­ets egne nett­si­der kan vi lese at de gjen­nom åtte år i re­gje­ring be­vil­get mid­ler til 600 fle­re læ­re­re, i til­legg kom fle­re års­verk på grunn av bed­re kom­mune­øko­no­mi. Regjeringen sam­men med KRF og Ven­st­re har al­le­re­de sør­get for over 1000 fle­re læ­re­re i 1.-4. trinn. I til­legg har veks­ten i frie inn­tek­ter for kom­mu­ne­ne vært langt bed­re i åre­ne med blå re­gje­ring enn i åre­ne med rødgrønn sty­ring, og vi må til­ba­ke til 90-tal­let for å fin­ne like gode drifts­re­sul­ta­ter for kom­mu­ne­ne som de sis­te to åre­ne.

Men fle­re læ­rer­stil­lin­ger er ikke nok. Ele­ve­ne må få opp­læ­ring til­pas­set de­res be­hov. Jo tid­li­ge­re vi kla­rer å fan­ge opp ele­ve­ne som bli hen­gen­de etter, desto mer øker sjan­se­ne for at de kla­rer å hen­te seg inn igjen og ikke blir en del av fra­falls­sta­ti­stik­ken. Vi må snu res­surs­bru­ken og set­te inn kref­te­ne i star­ten frem­for å re­pa­re­re uto­ver i skole­lø­pet. Til­pas­set opp­læ­ring i de førs­te åre­ne gjør at vi kan gi alle ele­ver like mu­lig- he­ter til å lyk­kes på ung­doms­sko­len og i vi­dere­gå­en­de.

Den nes­te pe­rio­den vil et sys­te­ma­tisk løft for tid­lig inn­sats bli vik­tig. Alle barn skal kun­ne norsk før de star­ter på sko­len, og barne­ha­gen skal ha kla­re mål for språk­ar­beid. For å sik­re gode og tryg­ge barne­ha­ger øns­ker vi også å inn­føre en be­man­nings­norm in­nen 2020. Der­som vi kla­rer å heve kva­li­te­ten på barne­ha­gen, vil bar­nas ut­gangs­punkt være mye bed­re når de star­ter på sko­len. Vi må prio­ri­te­re at alle ele­ver læ­rer seg å lese, skri­ve og reg­ne. Det er helt grunn­leg­gen­de fer­dig­he­ter alle tren­ger for å mest­re and­re de­ler av både sko­len, sam­funns- og pri­vat­liv. For å sik­re det­te vil Høy­re der­for inn­føre en rett til eks­tra opp­føl­ging for ele­ver som stre­ver med dis­se tre fer­dig­he­te­ne.

Noe vi er eni­ge med Hans­sen om, er at vi må fort­set­te kam­pen mot mob­bing. Jeg tror alle har lagt mer­ke til Er­nas ster­ke en­ga­sje­ment for et mobbe­fritt sam­funn. En del av til­ta­ke­ne Hans­sen om­ta­ler, har regjeringen al­le­re­de gjen­nom- ført. I til­legg lo­ver Er­na at kam­pen mot mob­bing står øverst på prio­ri­te­rings­lis­ta for nes­te pe­rio­de. Lo­kalt er det­te også en vik­tig sak for Høy­re. I Vest-ag­der har Høy­re an­satt psy­ko­log som skal job­be med psyko­so­si­alt læ­rings­mil­jø ved sko­le­ne og i Aust-ag­der har Høy­re sør­get for et am­bu­le­ren­de team for å styr­ke skole­helse­tje­nes­ten og igang­satt et sam­ar­beid med kom­mu­ne­ne og fyl­kes­man­nen om å fore­byg­ge mob­bing.

I inn­leg­get spør ar­bei­der­parti­kan­di­da­ten om hva fra­værs­gren­sa gjør med ele­ve­nes læ­rings­ut­byt­te. Jeg tror alle for­står at ele­ver som er på sko­len læ­rer mer enn ele­ver som er lite på sko­len. I avis­opp­slag mel­der læ­re­re om ful­le klasse­rom og ele­ver sier det er bed­re læ­rings­mil­jø i klas­sen når alle mø­ter opp, og at fra­værs­gren­sen har red­det dem fra å drop­pe ut. Sta­ti­stikk for Aust-ag­der vi­ser at fle­re ele­ver får ka­rak­ter i alle fag i år. I Vest-ag­der er det fle­re som mangler ka­rak­ter, men der er det fær­re som drop­per ut.

Hans­sen sier vi må slut­te å måle, men fo­ku­se­re mer på til­tak som vi vet vir­ker. Det hø­res vak­kert ut. Alle vil jo ha triv­sel og læ­rings­lyst i sko­len. Men hun sier lite om hvil­ke nye til­tak hun øns­ker å set­te i verk.

Høyre­sko­len har gitt oss kunn­skaps­løf­tet, læ­rer­løf­tet og yr­kes­fag­løf­tet. I til­legg har vi styr­ket det fore­byg­gen­de ar­bei­det i sko­len med nes­ten 1 mil­li­ard kro­ner. Hvis du vil ha mer av det som vir­ker, stem Høy­re til høs­ten.

❞ Der­som vi kla­rer å heve kva­li­te­ten på barne­ha­gen, vil bar­nas ut­gangs­punkt være mye bed­re når de star­ter på sko­len.

IL­LUST­RA­SJON: NTB SCANPIX

Regjeringen sam­men med KRF og Ven­st­re har al­le­re­de sør­get for over 1000 fle­re læ­re­re i 1.-4. trinn, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­ter­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.