Vi byg­ger Ag­der for frem­ti­den!

Faedrelandsvennen - - MENING - IN­GUNN FOSS stor­tings­re­pre­sen­tant Høy­re

Samferdsel hand­ler om å gjø­re hver­da­gen enk­le­re, bed­re og mer ef­fek­tiv for oss alle.

●● Det hand­ler om å kom­me seg raskt frem til dit du skal, og trygt hjem igjen. Det hand­ler om å få hver­dags­lo­gis­tik­ken til å gå opp for en små­barns­fa­mi­lie. Og det hand­ler om å kun­ne bo­set­te seg der man vil og job­be der man vil.

Der­for vil Høy­re, Frp, Ven­st­re og KRF leg­ge frem en ny Na­sjo­nal trans­port­plan før påske. I pla­nen er vi eni­ge om at vi de nes­te 12 åre­ne skal bru­ke om lag 1000 mil­li­ar­der kro­ner på samferdsel – en bil­lion kro­ner. Na­sjo­nal trans­port­plan er den over­ord­ne­de pla­nen for hva vi skal byg­ge i Nor­ge. Tid­li­ge­re gjaldt den for 10 år om gan­gen, men er nå ut­vi­det til 12 år, med en per­spek­tiv­ho­ri­sont til 2050. Det har vært vik­tig for sam­ar­beids­par­ti­ene å se de lan­ge lin­je­ne, og in­ves­te­re for frem­ti­den – ikke bare for nå­si­tua­sjo­nen.

I Ag­der be­tyr det­te stor­stilt sat­sing på både E 18 Aren­dal-tvede­strand og E 39 fra Kris­tian­sand til Sand­nes. Sør­lands­ba­nen skal ut­bed­res og ved­li­ke­hol­des, det blir ut­byg­ging av Gart­ner­løk­ka til 1,2 mrd., en fort­set­tel­se av gul stri­pe på riks­vei 9 og mid­ler til sik­ker­hets­ut­bed­ring av fle­re tun­ne­ler langs E 39. Og ikke minst blir det etab­lert ny tøm­mer­havn i Mandal som vil ha stor ver­di for næ­rin­gen i hele Sør-nor­ge.

Samferdsel har og er en av de vik­tigs­te sa­ke­ne i den­ne pe­rio­den for Høy­re, Frp, KRF og Ven­st­re. Nå byg­ger vi lan­det og Sør­lan­det er vi­de­re med Na­sjo­nal trans­port­plan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.