Dis­ku­ter­te de­spe­ra­te, håp­løse menn og likestilling

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

Rundt 50 per­soner tok tu­ren til Lillesand Ho­tel Nor­ge for å høre for­fat­ter Fro­de Gryt­ten og so­sio­log May-lin­da Mag­nus­sen dis­ku­te­re «Menn Som In­gen Treng».

– Noe av in­spi­ra­sjo­nen bak no­velle­sam­lin­gen kom fra Tom Waits sine sang­teks­ter – det å være gutt og ut­vik­le seg til en mann, sier for­fat­ter Fro­de Gryt­ten, som dis­ku­ter­te sin no­velle­sam­ling «Menn Som In­gen Treng» sam­men med so­sio­log May-lin­da Mag­nus­sen tirs­dag kveld.

Ar­ran­ge­men­tet var i regi av Norsk For­fat­ter­sen­trum, og årets førs­te pro­gram­post på lit­te­ra­tur­se­ri­en «Fak­ta om fiksjon» på Ho­tel Nor­ge i Lillesand, hvor fag­per­soner mø­ter for­fat­te­re for en sam­ta­le.

Ire­ne Gress­li Hau­gen, av­de­lings­le­der i Norsk For­fat­ter­sen­trum Sør­lan­det, var kvel­dens sam­tale­le­der.

«MENN SOM IN­GEN TRENG»

I Fro­de Gryt­tens ni­en­de no­velle­sam­ling «Menn Som In­gen Treng» fin­ner vi ti for­tel­lin­ger om menn som ikke helt fin­ner ut av li­vet – og som hav­ner i de mest håp­løse si­tua­sjo­ner: Menn som er på vei ned. Menn med for mye gjeld. Og menn med uvan­li­ge kjønns­or­gan.

– Noen har kalt ka­rak­te­re­ne for «håp­løse og de­spe­ra­te menn» – og det er ikke ak­ku­rat en skive­bom av en for­kla­ring for å si det sånn, sier Gryt­ten til Fædre­lands­ven­nen og ler.

So­sio­log May-lin­da Mag­nus­sen har selv lest no­velle­sam­lin­gen til Gryt­ten i for­kant av ar­ran­ge­men­tet.

– IN­TER­ES­SANT SAM­LING

– Hva ten­ker du om din egen forsk­ning – kon­tra en lit­te­rær, små­hu­mo­ris­tisk skild­ring av de håp­løse men­ne­ne i boken?

– Jeg ten­ker at no­velle­sam­lin­gen er in­ter­es­sant på grunn av et­ni­si­tet, klas­se og glo­ba­li­se­ring – og et sam­funn som be­ve­ger seg i et van­vit­tig høyt tem­po. Og dis­se men­ne­ne i no­velle­sam­lin­gen har nok ikke helt klart å føl­ge helt med, og på en el­ler an­nen måte falt litt ut av sam­fun­net, sier Mag­nus­sen til Fædre­lands­ven­nen

Un­der sam­ta­len ble også te­ma­tikk som likestilling, man­nens rol­le i sam­fun­net i dag, og kjønns­rolle­mønst­re før og nå de­bat­tert. Gryt­ten selv kom også med egne ek­semp­ler fra sin egen opp­vekst på Od­da.

– Jeg had­de fle­re in­ter­es­ser som var reg­net som «fe­mi», for ek­sem­pel det å skri­ve dikt, som ikke var en ty­pisk «manne­ak­ti­vi­tet», sier Gryt­ten.

– Det­te er nok noe som stam­mer til­ba­ke fra da sam­fun­net vårt ble så mo­der­ni­sert, alt­så det fe­no­me­net med at en ak­ti­vi­tet blir «kjøn­net», leg­ger Mag­nus­sen til.

– EN GIVENDE KVELD

Noen av til­skuer­ne som tok tu­ren for å få med seg pro­gram­pos­ten i Lillesand var Ni­na Jentoft fra Ag­der­forsk­ning og Tor­unn Ol­sen, fors­ker ved UIA.

– Noe av grun­nen til at vi dro hit var for­di det er re­le­vant med tan­ke på job­be­ne våre. Vi har selv fors­ket på unge menn som fal­ler utenfor. Det er førs­te gan­gen jeg drar på «Fak- ta om Fiksjon» – og jeg sy­nes det var en givende kveld, sa Tor­unn Ol­sen.

Ven­nin­nen Ni­na Jentoft leg­ger til at noe av det mest in­ter­es­san­te med kvel­dens sam­ta­le var de­bat­ten om om­stil­ling og kjønn.

– Det er man­ge som ikke kla­rer å om­stil­le seg i sam­fun­net vårt, si­den det er både klasse­di­men­sjo­ner og fak­to­rer som spil­ler inn. Hvis man ikke har den og den ut­dan­nin­gen, el­ler er res­surs­svak, så er det lett å fal­le utenfor. Og det­te sy­nes jeg Gryt­ten fikk fram i sam­ta­len, sier Jentoft.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

For­fat­ter Fro­de Gryt­ten, so­sio­log May-lin­da Mag­nus­sen og Ire­ne Gress­li Hau­gen, av­de­lings­le­der i Norsk For­fat­ter­sen­trum Sør­lan­det, dis­ku­ter­te Gryt­tens ni­en­de no­velle­sam­ling «Menn Som In­gen Treng».

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Rundt 50 per­soner tok tu­ren til Lillesand Ho­tel Nor­ge tirs­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.