Skal Ci­vic snart slå an i Nor­ge?

Den er vak­re­re, stør­re og mor­som­mere å kjø­re enn for­gjen­ge­ren. Og har mer plass enn man­ge kon­kur­ren­ter. Skal nors­ke bil­kjø­pe­re en­de­lig få øyne­ne opp for Hon­da Ci­vic-al­ter­na­ti­vet?

Faedrelandsvennen - - MOTOR - KRIS­TIAN­SAND TEKST: TOR MJAALAND

Ame­ri­ka­ner­ne har gjort det for lengst. Der har Ci­vic i en år­rek­ke vært blant de mest solg­te bil­mo­del­le­ne. I til­legg er den all­tid i tet når det gjel­der på­li­te­lig­het. Store­bror CR-V er for­res­ten ver­dens mest solg­te suv.

Det fin­nes knapt bil­mer­ker med like man­ge år på ba­ken som Hon­da Ci­vic. Førs­te Ci­vic tril­let ut av fab­rik­ken i 1972. Nå er tien­de ge­ne­ra­sjon klar for det nors­ke mar­ke­det.

At Hon­da tro­fast har be­holdt Ci­vic-nav­net, må jo bety at bi­len har til­lit i mar­ke­det. Og til­li­ten for­tje­ner også mo­del­len som nå lan­se­res, og som vi ny­lig har prøvd.

STILIG

Først litt om ut­se­en­det. Smak og be­hag kan ikke dis­ku­te­res, het det en gang. Men vi slår li­ke­vel frei­dig fast at de­sig­ner­ne med an­svar for nye Ci­vic, for­øv­rig ut­vik­let og pro­du­sert i Euro­pa, har grunn til å være for­nøyd med job­ben de har gjort. Nye Ci­vic er rett og slett en li­ten lekkerbisken av en bil som ikke minst i fem dør­s­ut­ga­ven bur­de dek­ke bil­be­ho­vet for fle­re enn den har gjort den sis­te ti­den.

Men det er mer som im­po­ne­rer ved bi­len, ikke minst mo­tor og driv­verk. I start­fa­sen le­ve­res nye Ci­vic med to ny­ut­vik­le­de tur­bo ben­sin­mo­to­rer – en tre­sy­lind­ret 1,0-li­ter med 129 hk og en fire­sy­lind­ret 1,5-li­ter med 182 hk. Vi kjør­te 182-hes­te­ren, og den er mer enn til­strek­ke­lig til den rundt 1300 kilo lette bi­len. Med 8,4 se­kun­der fra stille­stå­en­de til 100 km/t og et blan­det for­bruk på 0,58 li­ter på en så­pass stor ben­sin­mo­tor, får en øyne­ne opp for hvil­ken ut­vik­ling dis­se mo­to­re­ne har hatt de sis­te åre­ne.

GIRKASSE På HØYT NIVÅ

Ci­vic har en sekstrinns ma­nu­ell girkasse som stan­dard. Men et godt råd er å bru­ke 10.000 kro­ner på CVT auto­mat­kas­sen. De trinn­løse Cvt-kas­se­ne som også er vel­kjen­te fra Toyo­ta, har av og til fått kjeft for å gå i litt for høye tur­tall un­der kjapp ak­se­le­ra­sjon. Men her har Hon­da åpen­bart fun­net gode løs­nin­ger. Den­ne gir­kas­sen er så smi­dig og be­ha­ge­lig at den er fullt på nivå med mo­der­ne auto­mat­kas­ser.

En an­nen ting som im­po­ne­rer, er sik­ker­hets- og fø­rer­støtte­sys­te­me­ne. Her er det im­po­ne­ren­de full pak­ke på alle mo­del­ler. Og la oss se litt mer de­tal­jert på hva en slik pak­ke inne­hol­der i en mo­der­ne bil til en for­nuf­tig pris:

•Nød­bremse­sys­tem som vars­ler og re­du­se­rer far­ten ved fare for på­kjør­sel av fot­gjen­ger el­ler bil

•Kjøre­felt­vars­ling om du er på vei ut i geo­gra­fi­en.

•Ka­me­ra i front­ru­ten som opp­da­ger om bi­len er på vei ut og gir sig­na­ler til sty­rin­gen som igjen kor­ri­ge­rer kur­sen.

•Tra­fikk­skilt­gjen­kjen­ning.

•In­tel­li­gent farts­be­gren­ser som hol­der far­ten på lov­lig nivå.

•Mu­lig­het for avan­sert adap­tiv cruise­kon­troll som re­du­se­rer far­ten helt ned til null om bi­len foran deg stan­ser.

Tar vi med blind­sone­vars­ler og over­vå­kings­sys­tem for krys­sen­de tra­fikk ved ryg­ging, vi­ser det hvor enormt langt bil­pro­du­sen­te­ne er kom­met på det­te om­rå­det. Hon­das sto­re for­trinn er at du ikke må be­ta­le eks­tra for alt det­te.

BRA MED PLASS

Ba­ga­sje­rom­met er det også grunn til å dve­le litt ved. Med et vo­lum på nær­me­re 500 li­ter, har du fak­tisk ba­ga­sje­plass nes­ten som i en stor­bil.

At bi­len i til­legg er både mor­som og spor­ty å kjø­re, med mu­lig­het for en eks­tra por­sjon frisk­het om du vel­ger sports­mo­dus, he­ver den to­ta­le Ci­vic-opp­le­vel­sen enda noen hakk. Snø­fre­ser­sal­get til Hon­da har len­ge vært på topp i Nor­ge. Ti­den bur­de være in­ne til at det også blir fle­re Hon­da Ci­vic i nors­ke ga­ra­sjer.

FOTO: TOR MJAALAND

Den trinn­løse CVT gir­kas­sen fun­ge­rer godt på nye Hon­da Ci­vic.

FOTO: TOR MJAALAND

Nye Hon­da Ci­vic i fint sel­skap. Her ser vi den litt ag­gres­si­ve bak­par­ten på bi­len.

FOTO: TOR MJAALAND

Hon­da Ci­vic har utvil­somt en styr­ke i for­hold til man­ge kon­kur­ren­ter, da alt sik­ker­hets­ut­sty­ret er stan­dard. Her er vi litt for nær bi­len foran i Vest­re Strand­gate.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.