Nå sat­ser Sko­da hele­lek­trisk

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Sko­da er på of­fen­si­ven og vi­ser at det Vol­ks­wa­genei­de sel­ska­pet også ten­ker elek­trisk. En hele­lek­trisk suv-coupé vi­ses nå frem som kon­sept­bil.

Bi­len har fått nav­net Sko­da Vi­sion E og har en rekke­vid­de på inn­til 500 kilo­me­ter. Den skal også være klar for å kjø­re selv.

Bi­len er 4,6 me­ter lang, 1,9 me­ter bred og 1,55 me­ter høy. Med ak­sel­av­stand på 2,85 me­ter og kor­te over­heng, skri­ver Sko­da i en presse­mel­ding at plas­sen inn­ven­dig blir eks­tra stor.

Høy sitte­po­si­sjon som er ty­pisk for SUV-ER er også et kjenne­tegn på Sko­da Vi­sion E. Den har sam­ti­dig en skrå­nen­de tak­lin­je som man kjen­ner igjen fra coupé-mo­del­ler.

Med rekke­vid­de på inn­til 500 kilo­me­ter, som Sko­da opp­gir på kon­sept­bi­len, ut­ford­rer tsjek­ker­ne for ek­sem­pel Te­s­la. Men ut fra pris­po­li­tik­ken som vi er vant til fra den kan­ten, er det grunn til å tro at det er snakk om mer fol­ke­li­ge Sko­da-pri­ser.

Med en kom­bi­nert ef­fekt på 225 kw skal Vi­sion E få en så­kalt søm­løs og kjapp ak­se­le­ra­sjon opp til topp­far­ten på 180 km/t. Lit­hi­um-ion­bat­te­ri­ene sør­ger for den lan­ge rekke­vid­den, og de to el­mo­to­re­ne gjør at bi­len for­de­ler kref­te­ne mel­lom alle fire hjul.

I føl­ge presse­mel­din­gen fra Sko­da vi­ser nye un­der­sø­kel­ser at rundt 15 pro­sent av alle nye bi­ler vil kun­ne kjø­re helt selv­sten­dig i 2030. Vi­sion E kjø­rer på egen­hånd i kø, bru­ker auto­pi­lot på mo­tor­vei­er, hol­der seg i kjøre­fel­tet og unn­går hind­rin­ger. I til­legg gjen­nom­fø­rer den forbi­kjø­rin­ger, le­ter etter par­ke­rings­plas­ser og både par­ke­rer og kjø­rer ut av par­ke­rings­plas­sen av seg selv. For å gjø­re alt det­te mu­lig, er bi­len ut­styrt med en rek­ke sen­so­rer og ka­me­ra­er som kon­ti­nu­er­lig over­vå­ker tra­fik­ken og mil­jø- et rundt bi­len.

Elek­tri­fi­se­rin­gen av Sko­das mo­dell­por­te­føl­je skal star­te al­le­re­de i 2019 med en lad­bar hy­brid­ver­sjon av stor­bi­len Su­perb. I 2020 vil Sko­das al­ler førs­te hele­lek­tris­ke mo­dell lan­se­res, og in­nen 2025 vil det være fem elek­tris­ke mo­del­ler til­gjen­ge­lig i for­skjel­li­ge klas­ser.

FOTO: SKO­DA

Slik ser kon­sept-su­ven Sko­da Vi­sion E ut. Den skal få en rekke­vid­de på inn­til 500 kilo­me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.