Vur­de­rer Jerv

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL W. JØRGENSEN, HERMAN FOLVIK OG STEFFEN STENERSEN

Ar­ne Sand­stø har fått ett år på ba­ken som tre­ner i Grimstad, og be­gyn­ner å nær­me seg slik han øns­ker å ha det. An­set­tel­sen av dag­lig leder samt ny ut­vik­lings­sjef gjør at Jerv som klubb også har be­gynt å vokse mot en or­ga­ni­sa­sjon en topp­klubb ver­dig.

Ba­kerst har keeper Øyvind Kn­ut­sen tatt sto­re steg. Tren­te med Ro­sen­borg i vin­ter, og er en god skudd­stop­per. Fort­satt noe usikker i felt­ar­bei­det.

Det er knyt­tet stor spen­ning til ny­sig­ne­rin­ge­ne klub­ben har gjort. Brice Wem­bang­omo til­fø­rer eks­trem fart på høy­re back, men har sett utrygg ut de­fen­sivt. Mar­tin Ho­el An­der­sen ser ut som et varp, og er noe så sjel­dent som en mål­far­lig midt­bane­spil­ler. Trio­en han dan­ner med Andreas Ha­gen og Michael Ogung­ba­ro er tro­lig liga­ens bes­te midt­bane. Sist­nevn­te var al­de­les strå­len­de i fjor, men har sett noe umo­ti­vert ut i vin­ter. Jerv får bare håpe det end­rer seg til al­vo­ret star­tet.

Ul­rik Ber­glann har sett me­get frisk ut på kan­ten, og blir en vik­tig brik­ke i Sand­støs 4-3-3. På den and­re kan­ten spil­ler tro­lig ny­sig­ne­rin­gen Erixon Danso. Utvil­somt en spil­ler med stort po­ten­si­al, men har enn så len­ge ikke levd opp til hy­pen rundt sig­ne­rin­gen.

Har også et av lan­dets størs­te back­ta­len­ter i Kris­tof­fer Tønne­sen

Det er fle­re usik­ker­he­ter som gjør at vi ikke plas­se­rer Jerv blant de to øvers­te. Mangler man fart de­fen­sivt? De to An­der­sen, Nils Pet­ter og Glenn, er et ru­ti­nert og so­lid stop­per­par, men sli­ter når de blir ut­ford­ret på hur­tig­het.

Spørs­må­let er også om Alex­an­der Lind er spis­sen som kan sky­te Jerv til øvers­te nivå. I Jerv skry­tes det av spis­sen for den job­ben han har lagt ned i tre­nings­ar­bei­det, men fort­satt har kris­tian­san­de­ren noe å be­vi­se foran mål. Lind er i til­legg skade­pla­get, og spørs­må­let er om Sand­stø vel­ger å sto­le på unge Ja­kob Toft hvis Lind blir satt ut av spill. I bak­hånd har man låne­sig­ne­rin­gen Bab­dji­de Da­vid fra Midtjyl­land. En spil­ler vi vet lite om.

Fædre­lands­ven­nen er usikker på om bred­den i stal­len er god nok til å ryk­ke opp. Både på keeper-, back- og spiss­plass er det ung­gut­te­ne som må gjø­re job­ben om de etab­ler­te blir ska­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.