Vi er red­de for at det es­ka­le­rer.

Etter fle­re år med ned­gang i ung­doms­kri­mi­na­li­te­ten i Kris­tian­sand, har tren­den snudd. Det vi­ser den sis­te trend­rap­por­ten fra kom­mu­nen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no -

Den år­li­ge trend­rap­por­ten of­fent­lig­gjø­res nes­te uke, men ho­ved­kon­klu­sjo­nen er klar: Det har vært en ne­ga­tiv ut­vik­ling i ung­doms­mil­jø­ene i by­en.

– Det er et ung­doms­mil­jø som er kre­ven­de og det kre­ves der­for ek- stra­inn­sats. Vi har for ek­sem­pel unge som går med kni­ver, og vi er red­de for en es­ka­le­ring, sier opp­vekst­di­rek­tør Arild Re­kve til Fædrelandsvennen.

I en sak som skal opp i for­mann­ska­pet 5. april kom­mer det fram at be­kym­rin­gen drei­er seg om mel­lom 60 – 80 ung­dom­mer. Av dis­se blir mel­lom 10 – 15 opp­levd som spe­si­elt utfordrende.

RUS OG VOLD

Den kri­tis­ke si­tua­sjo­nen i ung­doms­mil­jø­et kom for al­vor fram i ly­set i for­bin­del­se med dob­belt­dra­pet på Wilds Min­ne sko­le i de­sem­ber 2016. Det ble be­gått av en elev i ung­doms­sko­len i Kris­tian­sand.

Iføl­ge Kris­tian­sand kom­mu­ne har fore­byg­gen­de po­li­ti, det kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de team­et i kom­mu­nen og ung­doms­tje­nes­ten opp­levd en for­ver­ring helt si­den i fjor vår.

De har opp­sum­mert sine funn i ti punkt:

Sår­ba­re ung­dom tref­fer hver­and­re på tvers av by­de­ler.

De sli­ter psy­kisk, stre­ver på sko­len, og har in­gen­ting fast på fri­ti­den.

Det­te er mil­jø­er som spren­ger gren­ser, de vil ikke høre på for­eld­re­ne og ven­ner be­tyr alt.

Mil­jø­ene er pre­get av al­ko­hol, hasj og stje­ling.

Sam­lings­sted er i Kvad­ra­tu­ren og i en­kel­te by­de­ler.

For­eld­re­ne stre­ver med å ha kon­troll og med å set­te gren­ser.

Det er en grup­pe med gut­ter som do­mi­ne­rer ne­ga­tivt i Kvad­ra­tu­ren, Lund og Grim. Noen er nors­ke, men de fles­te er fra and­re land.

Den­ne grup­pen ung­dom­mer spil­ler på frykt, tru­er og ut­øver vold.

And­re ung­dom­mer er redd dem, mens det er and­re som går sam­men med dem.

Det er en sterk kul­tur på at man ikke skal si ifra om hva som skjer in­ternt i mil­jø­ene.

INN I MIL­JØ­ENE

Iføl­ge Re­kve har de mest ut­sat­te ung­dom­me­ne en­kelt­ved­tak og blir fulgt opp av kjerne­grup­per. Det vil si at det er en rek­ke til­tak rundt dis­se ung­dom­me­ne.

Po­li­ti­ker­ne vil i til­legg til det­te også styr­ke inn­sat­sen mot selve mil­jø­ene.

– Vi vet at det drei­er seg om en­kelt­ung­dom­mer, men det er også mil­jø­er rundt dis­se ung­dom­me­ne, sier Re­kve.

An­be­fa­lin­gen til po­li­ti­ker­ne i for­mann­ska­pet er å bru­ke en mil­lion eks­tra til til­tak mot ung­doms­si­tua­sjo­nen. I nes­te om­gang kan det bli ak­tu­elt å opp­ret­te tre stil­lin­ger som skal be­set­tes av per­soner som skal gå inn i ung­doms­mil­jø­et på kvelds- og etter­mid­dags­tid.

Kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon fore­slår å ven­te med det­te til­ta- ket til bud­sjett­be­hand­lin­gen.

Si­tua­sjo­nen i ung­doms­mil­jø­ene ble også be­rørt da by­sty­ret ons­dag kveld dis­ku­ter­te kva­li­tets­og ut­vik­lings­mel­din­gen for opp­vekst­sek­to­ren.

Et en­stem­mig by­sty­re ba sek­to­ren føl­ge ut­vik­lin­gen i de ut­sat­te ung­doms­mil­jø­ene i Kris­tian­sand tett.

– De sis­te åre­ne har det vært en ned­gang i kri­mi­na­li­te­ten blant unge i Kris­tian­sand, men på det­te om­rå­det ser vi dess­ver­re en for­ver­ring, sier He­le­ne Bjer­ke Fred­heim (Frp), nest­le­der i opp­vekst­sty­ret.

Hun sier at de har vært klar over si­tua­sjo­nen si­den juni i fjor.

– Vi har hatt det­te høyt opp og me­ner at det­te er noe vi må job­be sys­te­ma­tisk med. Det er det tverr­po­li­tisk enig­het om.

FOTO: KJE­TIL REITE

Nest­le­der i opp­vekst­sty­ret, He­le­ne Bjer­ke Fred­heim (Frp), sier de har vært klar over pro­ble­me­ne i ung­doms­mil­jø­ene si­den i fjor vår. Nå skal po­li­ti­ker­ne be­stem­me seg for til­tak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.