Nå er de hjem­løse

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EI­VIND KRISTENSEN

To­talt 16 per­soner er hjem­løse etter bran­nen i Toll­bod­gata 56. Qasem Ali Jama­li og Jhu­ma Ah­ma­di står nå på bar bak­ke.

– Vi hjem­løse. Vi kjen­ner in­gen vi kan bo hos, sier ka­me­ra­te­ne til Fædrelandsvennen.

Qasem Ali Jama­li (24) og Jhu­ma Ah­ma­di (26) lei­er hver sin lei­lig­het i førs­te eta­sje i Toll­bod­gata 56. Tors­dag mor­gen lå beg­ge og sov da brann­vars­le­ren be­gyn­te å ule.

– Det har skjedd man­ge gan­ger før, så jeg tenk­te først at det ba­re var litt røyk, sier Qasem Ali Jama­li.

Men han hør­te bråk fra gan­gen, fikk på seg klær­ne og kom seg ut. I gan­gen var det mer røyk.

Vel ute på gata så han mas­se røyk og flam­mer vel­te ut av vin­du­et til nabo­lei­lig­he­ten hans – lei­lig­he­ten som er nær­mest por­ten til by­går­den.

– VENN MÅT­TE HOP­PE

Også Jhu­ma Ah­ma­di kom seg vel­ber­get ut. Men ka­me­ra­te­ne har fle­re ven­ner i by­går­den. De ring­te en av dem, som bor i lofts­eta­sjen.

– Han for­klar­te at han ikke kom seg ut for­di det var mas­se røyk i gan­gen, sier Jhu­ma Ah­ma­di.

Litt se­ne­re snak­ket de med ham på nytt.

– Han for­tal­te at han lå ska­det på bak­ken i bak­går­den. Jeg tror han måt­te kas­te seg ut av et vin­du, sier Jhu­ma Ah­ma­di.

Da Fædrelandsvennen snak­ket med dem, had­de de ikke hørt mer fra ven­nen, og var spen­te på hvor­dan det har gått med ham.

Po­li­ti­et og brann­ve­sen har opp­lyst at fle­re per­soner måt­te hop­pe fra by­går­den for å kom­me seg unna flam­me­ne og røy­ken. Fle­re skal ha fått brudd­ska­der, men in­gen er al­vor­lig ska­det.

FLE­RE PER­SONER RAM­MET

Selv slapp Qasem Ali Jama­li og Jhu­ma Ah­ma­di vel­ber­get fra bran­nen. Men ka­me­ra­te­ne har tro­lig mis­tet alt de eide.

– Vi har in­gen pen­ger el­ler ID og har in­gen ste­der å bo, sier Qasem Ali Jama­li og Jhu­ma Ah­ma­di. Innbo­for­sik­ring har de ikke. Be­red­skaps­le­der Sigurd Paul­sen i Kris­tian­sand kom­mu­ne opp­ly­ser til Fædrelandsvennen at 16 per­soner er re­gist­rert som hjem­løse etter bran­nen i Toll­bod­gata 56. Det er nå opp­ret­tet et eget team for å bi­stå dem.

– Kom­mu­nen har kon­takt med hus­ei­er og er be­redt til å bi­stå med inn­kvar­te­ring der­som noen har pro­ble­mer med det­te, sier Paul­sen.

Fædrelandsvennen har vært i kon­takt med hus­ei­er, som ikke øns­ker å ut­ta­le seg.

En rek­ke men­nes­ker som bor i nabo­byg­ge­ne til det to­tal­skad­de byg­get, ble tors­dag eva­ku­ert.

– Vi har fått be­skjed om at be­boer­ne i Toll­bod­gata 58 og 54 ennå ikke kan flyt­te til­ba­ke til hjem­me­ne sine, sier Sigurd Paul­sen.

FOTO: EI­VIND KRISTENSEN

Qasem Ali Jama­li og Jhu­ma Ah­ma­di bod­de beg­ge i den brann­ska­de­de by­går­den i Toll­bod­gata.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.