Jahr ut mot by­sty­rets språk

By­sty­ret er be­kym­ret for språk­ut­vik­lin­gen blant by­ens barn. Men iføl­ge språk­pro­fes­sor er det også grunn til å være be­kym­ret for rett­skri­vin­gen hos po­li­ti­ker­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no -

– Hvis vi ikke lyk­kes på språk­opp­læ­rin­gen er det mye som vil gå galt, sa Ernst Hå­kon Jahr (Ap) i by­sty­rets skole­de­batt ons­dag kveld.

Der var fle­re av po­li­ti­ker­ne opp­tatt av å styr­ke barns språk­fer­dig­he­ter. Men Ernst Hå­kon Jahr me­ner at det ikke står så bra til med po­li­ti­ker­nes fer­dig­he­ter hel­ler.

Han vis­te til merk­na­de­ne som par­ti­ene send­te inn i for­kant av de­bat­ten.

– For å si det rett ut, er det vel­dig mye dår­lig. Det bes­te par­ti­et er Sen­ter­par­ti­et, men hel­ler ikke de kan set­te kom­ma, sa Jahr som i til­legg til å være by­styre­po­li­ti­ker også er pro­fes­sor i nor­disk språk ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

RYS­TET

Ernst Hå­kon Jahr sier til Fædrelandsvennen at han ble klar over skrive­fei­le­ne da han les­te gjen­nom saks­pa­pi­re­ne før by­sty­rets møte.

– Jeg ble rys­tet over hvor mye slurv det var i språ­ket. Det er jevnt over slur­ve­te ut­ført, bort­sett fra hos Sen­ter­par­ti­et, sier Jahr.

Han sier det i ho­ved­sak drei­er seg om feil som kun­ne ha blitt lu­ket ut hvis par­ti­ene ba­re had­de lest gjen­nom sine teks­ter en eks­tra gang.

– Det er for ek­sem­pel ikke noen grunn til at Høy­re skri­ver «ba­ne» i ste­det for «bar­ne», sier Jahr.

BE­TI­ME­LIG

Høy­res gruppe­le­der, Re­na­te Hæ­ge­land, må ba­re inn­røm­me at språ­ket i de­res merk­na­der ikke var godt nok.

– Fei­le­ne ble opp­da­get, og var ret­tet opp da vi send­te merk­na­de­ne til by­sty­ret. Men her har vi nok vært mer opp­tatt av inn­hol­det enn av det gram­ma­tis­ke, sier Hæ­ge­land til Fædrelandsvennen.

Hvor­dan lig­nen­de feil vil­le ha slått ut om de var be­gått av ele­ver på de na­sjo­na­le prø­ve­ne, er usik­kert. Hæ­ge­land gir uan­sett Aps re­pre­sen­tant rett i at po­li­ti­ker­ne må skjer­pe seg.

– Det er be­ti­me­lig at han tar opp det­te, og jeg vil opp­ford­re mine parti­fel­ler til å lese nøy­ere gjen­nom nes­te gang, sier hun.

KOM­MA

Jahr sier til Fædrelandsvennen at hans inn­trykk er at det er blitt van­li­ge­re med den type slurve­feil han fant i par­ti­enes merk­na­der.

– Det vir­ker som om man ikke le­ser kor­rek­tur len­ger, sier han.

Når det kom­mer til komma­reg­ler, har ikke Ernst Hå­kon Jahr fun­net noen ek­semp­ler på par­ti­er som kan dem godt nok.

– Men det­te gjel­der ikke ba­re de po­li­tis­ke par­ti­ene. Avi­sen er like ille, sier Jahr.

FOTO: KJE­TIL REITE

Ernst Hå­kon Jahr sit­ter i by­sty­ret i Kris­tian­sand for Ar­bei­der­par­ti­et. Han er også pro­fes­sor i nor­disk spåk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.