Ved­tok å flyt­te kul­tur­sko­len til Silo­kaia

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL REITE

Kul­tur­sko­len skal flyt­tes fra da­gens lo­ka­ler i Kon­gens gate og inn i det nye kul­tur­kvar­ta­let på Silo­kaia.

Det ved­tok by­sty­ret i Kris­tian­sand ons­dag kveld.

– Det­te brin­ger Kris­tian­sand opp på et skan­di­na­visk nivå. Den kob­lin­gen vi nå får mel­lom pro­fe­sjo­nel­le og unge er helt geni­alt, sier Sjur Høg­berg, rek­tor ved kul­tur­sko­len i Kris­tian­sand.

Ved­ta­ket be­tyr at kul­tur­sko­len blir en del av den nye kunst­si­lo­en som skal etab­le­res. Et helt sen­tralt ar­gu­ment for å flyt­te kul­tur­sko­len har vært å knyt­te den tet­te­re sam­men med det pro­fe­sjo­nel­le mil­jø­et på Kil­den.

– Det vi gjør nå er å løf­te kul­tur­sko­len enda et par hakk høy­ere enn der den er i dag, sa Met­te Gun­der­sen, gruppe­le­der i Ap.

Noen i by­sty­ret var li­ke­vel skep­tis­ke til pla­ne­ne og ba om en ut­set­tel­se.

– Det er et om­rå­de der det bor vel­dig få barn, og det går vel hel­ler ikke så man­ge bus­ser her, sa Mar­te Rost­våg Ull­tveit-moe (Miljø­par­ti­et de grøn­ne).

Iføl­ge Sjur Høg­berg har År­hus gjort det sam­me som Kris­tian­sand. Også der er det pro­fe­sjo­nel­le mil­jø­et plas­sert sam­men med kul­tur­sko­len.

– Det er kon­ti­nen­ta­le am­bi­sjo­ner rundt det Kris­tian­sand nå gjør, sier han.

By­sty­ret ved­tok sam­ti­dig at da­gens lo­ka­ler i Kon­gens gate blir gjort klar for salg.

FOTO: KJE­TIL REITE

Rek­tor ved kul­tur­sko­len, Sjur Høg­berg (th), me­ner ved­ta­ket i by­sty­ret er geni­alt. Her sam­men med kul­tur­di­rek­tør i Kris­tian­sand, Stein To­re Sorthe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.