Kun De­mo­kra­te­ne stem­te mot mar­keds­hall for rom­folk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL REITE

Vi­dar Klep­pe (Dem) fikk ikke en gang med seg Frp i sin mot­stand mot pen­ger til en mar­keds­hall i by­en Car­bune­sti i Ro­ma­nia.

De­mo­kra­te­ne fore­slo at de 220.000 kro­ne­ne til mar­keds­hal­len hel­ler skul­le gå til by­ens bo­steds­løse.

– Vi me­ner at po­li­tikk er å prio­ri­te­re, og vi vil prio­ri­te­re våre egne bo­steds­løse, sa Vi­dar Klep­pe fra by­sty­rets ta­ler­stol ons­dag.

Der be­skrev han si­tua­sjo­nen for by­ens bo­steds­løse som uhold­bar – og fikk kraf­tig mot­bør.

– Jeg kan ikke la den­ne for­fer­de­li­ge be­skri­vel­sen av hvor­dan bo­steds­løse i Kris­tian­sand har det stå uimot­sagt. For det­te er ikke til­fel­le. Er ikke Klep­pe klar over at vi har bo­li­ger fle­re ste­der i by­en og at bo­lig­sel­ska­pet gjør en fan­tas­tisk jobb? Da blir det un­der­lig at Klep­pe sky­ver dem fram­for seg i dis­ku­sjo­nen, sa Hans Ot­to Lund (H).

MAR­KEDS­HALL

Det er ord­fø­re­ren i Car­bune­sti i Ro­ma­nia som har bedt om støt­te til en mar­keds­hall. Fle­re av tig­ger­ne i Kris­tian­sand kom­mer fra den­ne by­en og en mar­keds­hall skal bed­re for­hol­de­ne for dem i hjem­lan­det.

– Det at vi gir 220.000 fra Kris­tian­sand kom­mu­ne, vi­ser ba­re at vi sier at vår neste­kjær­lig­het strek­ker seg litt uten­for kom­mune­gren­sa. Jeg er glad for at vi også kan se dem som ikke er folke­re­gist­rert i Kris­tian­sand, sa To­ve Wel­le Haug­land (KRF).

Det er KRF som opp­rin­ne­lig frem­met for­sla­get om å be­vil­ge pen­ge­ne. De vil bli vi­dere­for­mid- let til Ro­ma­nia gjen­nom or­ga­ni­sa­sjo­nen Fra Tig­ger­kopp.

UTFALL

Vi­dar Klep­pe holdt fast på at det fin­nes bo­steds­løse i Kris­tian­sand.

– Og om Hans Ot­to Lund ikke tror det, skal jeg ord­ne et møte med en av dem, sa Klep­pe som sam­ti­dig gikk ut mot Krf:

– Er det noen som vil gi en hjel­pen­de hånd, er det vi. Hoved­po­en­get er å leg­ge til ret­te for våre egne og ikke dis­se tig­ger­ne, sa Klep­pe som etter­lys­te støt­te fra Frp.

Men også de stem­te for pen­ger til mar­keds­hall.

– Det­te er midt i blin­ken for å kun­ne gi et hånd­slag med en sym­bolsk sum. Det er lo­kalt pro­sjekt, så det­te me­ner vi er et godt til­tak, sa Øy­vind Berntsen.

FOTO: KJE­TIL REITE

Vi­dar Klep­pe og Odd­finn Pe­der­sen i De­mo­kra­te­ne fore­slo å om­dis­po­ne­re de 220.000 kro­ne­ne til bo­steds­løse i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.