Haug­lie med til­tak mot vold el­ler trus­ler på job­ben

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Nye for­skrif­ter skal sik­re et bed­re vern av ar­beids­ta­ke­re mot vold el­ler trus­ler om vold på job­ben.

7,5 pro­sent av nors­ke ar­beids­ta­ker­ne, om lag 200.000 yr­kes­ak­ti­ve, blir hvert år ut­satt for vold el­ler trus­ler om vold på ar­beids­plas­sen, iføl­ge ar­beids­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie (H).

– Alt­for man­ge blir jevn­lig slått, spar­ket, klort og bitt på ar­beids­plas­sen sin. Noen blir syk­meld­te, og vi har også sett til­fel­ler der de som ram­mes har endt som uføre. Nå har vi end­ret re­gel­ver­ket, slik at ar­beids­ta­ker­ne får stør­re be­skyt- tel­se, sier hun.

De nye reg­le­ne stil­ler blant an­net krav til ar­beids­gi­ver­ne om kart­leg­ging av ri­si­ko, opp­læ­ring og in­for­ma­sjon til an­sat­te og til­lits­valg­te og krav om å føl­ge opp an­sat­te som blir ut­satt for vold og trus­ler.

– Å være trygg på job­ben er selv­føl­ge­lig helt av­gjø­ren­de, både for triv­se­len og for å kun­ne gjø­re en best mu­lig jobb, sier Haug­lie.

So­sio­no­mer, verne­plei­ere og barne­verns­pe­da­go­ger er sær­lig ut­satt for vold og trus­ler på ar­beids­plas­sen. Også syke­plei­ere, vek­te­re og po­liti­tje­neste­menn ram­mes i stør­re grad enn and­re yr­kes­grup­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.