Kris­tian­sand ble årets varme­pumpe­kom­mu­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT

Si­den 2006 har Kris­tian­sand kom­mu­ne spart over 90 mil­lio­ner kro­ner på strøm­reg­nin­gen, etter å ha gjen­nom­ført en rek­ke energi­øko­no­mis­ke til­tak. I kveld ble de hed­ret med pris.

Kris­tian­sand kom­mu­ne er kå­ret til årets varme­pumpe­kom­mu­ne i 2017. Pri­sen de­les ut hvert år av Norsk Varme­pumpe­for­ening, en uav­hen­gig in­te- res­se­or­ga­ni­sa­sjon.

– Kom­mu­nen ut­mer­ker seg ved at den har job­bet sys­te­ma­tisk med energi­ef­fek­ti­vi­se­ring i man­ge år, sier Rolf Iver Myt­ting Hage­moen, dag­lig le­der i Norsk Varme­pumpe­for­ening.

Arnt Gutt­orm Flottorp var en av de som tok imot pri­sen un­der Varme­pumpe­kon­fe­ran­sen ons­dag kveld.

– Det­te er utro­lig moro. Vi har job­bet in­tenst med energi­for­bruk si­den 2006 og hatt et stort enøk-pro­sjekt, sier Flottorp, som er re­pre­sen­tant for Kris- tian­sand ei­en­dom.

Yng­var Ei­nar­smo er energi­for­val­ter i kom­mu­nen. Han sy­nes det er gle­de­lig å bli an­er­kjent for ar­bei­det de gjør.

– Det­te var kjempe­moro. Det er en ar­tig jobb vi har. Vi må tak­ke både po­li­ti­ke­re, le­del­sen i Kris­tian­sand ei­en­dom og en­ga­sjer­te an­sat­te, sier Ei­nar­smo.

– De sis­te åre­ne har vi blant an­net in­ves­tert i varme­pum­per og en sen­tral drifts­kon­troll for alle byg­ge­ne. Energi­for­bru­ket er kut­tet med 34 pro­sent, sier han.

FOTO: LILLIAN HJELLUM

Kris­tian­sand kom­mu­ne ble hed­ret med pris for bære­kraf­tig energi­for­bruk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.