FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

MS Nese­jen­ta

● Garn­båt med hjem­havn i Bå­ly, Lin­des­nes.

● Ble le­vert av Vest­værf­tet i Hvi­de San­de i Dan­mark i 2011. Skro­get er byg­get i Po­len, men ut­rus­tes i Dan­mark.

● Er 32,4 me­ter langt, ni me­ter bredt og med lu­gar­plass til ti per­soner.

● Eid av Nese­fisk, som igjen er eid av Au­gust Fjeld­s­kår, Kje­til Fjeld­s­kår og Rei­dar Svend­sen.

● Kos­tet 35 mil­lio­ner å byg­ge i 2011.

● Har i 2017 en kvote på 780 tonn torsk i Nord­sjø­en, og hen­holds­vis 354, 169 og 167 tonn torsk, sei og hyse nord for 62. bredde­grad (om lag ved Stad­lan­det).

● Nese­fisk AS, som ei­er og dri­ver MS Nese­jen­ta, om­sat­te i 2015 (sist til­gjen­ge­li­ge regn­skaps­tall) for 34,7 mil­lio­ner og had­de et re­sul­tat før skatt på 6,9 mil­lio­ner kro­ner.

MS Nese­jen­ta til kai ved Rei­ne, kjent som et av ver­dens mest bilde­vak­re ste­der i Euro­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.