– Ey­de og No­de blir tatt på al­vor

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN ru­ne.o.rei­nert­sen@fvn.no -

Når re­gje­rin­gen nå leg­ger fram den førs­te in­du­stri­mel­din­gen si­den 1981, er inn­spill fra Ey­de-klyn­gen og No­de blitt tatt på al­vor. Det me­ner to godt for­nøy­de klyn­ge­le­de­re.

– Gjen­nom man­ge år har det vært vår opp­le­vel­se at pro­sess­in­du­stri­en ikke har vært løf­tet fram i til­strek­ke­lig grad. Når det nå gjø­res i den førs­te in­du­stri­mel­din­gen si­den 1981, er vi godt for­nøy­de! sier He­le­ne Falch Fl­ad­mark og hø­res di­rek­te lys­tig ut.

Den dag­li­ge le­de­ren for Ey­de-klyn­gen, Sør­lan­dets pro­sess­in­du­stris sam­ar­beids- og in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjon, sit­ter i pas­sa­sjer­se­tet i en bil på vei sør­over fra Her­øya i Pors­grunn. Sjå­før er An­ne Gre­te Ellingsen, Fl­ad­marks mot­styk­ke hos No­de – den off­shore­ret­te­de le­ve­ran­dør­in­du­stri­ens klynge­or­ga­ni­sa­sjon på Ag­der.

De to har vært ak­tivt med på en se­an­se hvor selv­es­te stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg, ak­kom­pag­nert av næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land, har hatt en for­hånds­pre­sen­ta­sjon av den nye in­du­stri­mel­din­gen. Og etter­som de to klyn­ge­le­der­ne fø­ler at de­res inn­spill er blitt lyt­tet til, er stem­nin­gen ty­de­lig god i bi­len.

ROBOTISERING

– Det No­de har bi­dratt med, drei­er seg ikke minst om di­gi­ta­li­se- ring og robotisering. Beg­ge de­ler tvin­ger seg fram i alle de­ler av næ­rings­li­vet, og Sør­lan­det har mye å by på. Me­cha­tro­nics In­no­va­tion Lab i Grim­stad (MIL, el­ler «Sør­lands­lab», red.anm.) og sam­ar­beids­pro­sjek­tet Fu­tu­re Ro­bo­tics er ba­re to ek­semp­ler, sier An­ne Gre­te Ellingsen.

Noe an­net hun gle­der seg over, er en vars­let gjen­nom­gang av de stat­li­ge eks­port­kre­ditt­ord­nin­ge­ne.

– De ser ut til å skul­le gjel­de for eks­port av pro­ses­ser og pro­gram­vare også, ikke ba­re fy­sis­ke pro­duk­ter. Det pe­ker frem­over, me­ner An­ne Gre­te Ellingsen.

Til­ba­ke til pro­sess­in­du­stri­en.

PRO­SESS 21

– Det lig­ger an til ut­vi­det støt­te til pro­dukt­ut­vik­ling på test- og pi­lot­nivå, også for in­stal­la­sjo­ner eid av pri­va­te virk­som­he­ter. Elkem og Re­sitec er to ek­semp­ler på be­drif­ter som vil kun­ne nyte godt av det og hjel­pe and­re til å kom­me vi­de­re, sier He­le­ne Falch Fl­ad­mark.

Men mest glad er hun ty­de­lig­vis for å ha fått gjen­nom­slag for Pro­sess 21 – et be­grep som nok skal bli hørt en del gan­ger frem­over.

– Pro­sess 21 in­ne­bæ­rer at pro­sess­in­du­stri­en skal sam­ar­bei­de med myn­dig­he­te­ne om å rea­li­se­re vei­kart for null ut­slipp og økt, grønn verdi­ska­ping og kon­kur­ranse­kraft, for­kla­rer hun.

På Ey­de-klyn­gens hjemme­side ble stats­mi­nis­ter Sol­berg også si­tert i etter­kant av Her­øya-se­an­sen:

– Å ska­pe sam­spill er vik­tig for å rea­li­se­re in­du­stri­mel­din­gen. Vi kan vel­ge å se op­ti­mis­tisk på frem­ti­den el­ler vi kan se på pro­ble­me­ne og ut­ford­rin­ge­ne. Nor­ge har en im­po­ne­ren­de in­du­stri­kul­tur. In­du­stri­en bi­drar til næ­rings­ut­vik­ling og vel­ferd i hele lan­det, men næ­rings­li­vet er i end­ring: Vi går inn i en re­in­du­stria­li­se­ring. Sam­ti­dig gjør klima­ut­ford­rin­gen at vi må ten­ke grøn­ne­re. Vi tren­ger fle­re nye og lønn­som­me be­drif­ter som ska­per ver­di­er og job­ber. Vi har en for­ut­set­ning for å være en in­du­stri­na­sjon i mer enn 100 år til. Og vi har en for­ut­set­ning for å ska­pe, gjen­gis stats­mi­nis­te­ren med.

FOTO: EY­DE-KLYN­GEN

Bil­det ble tatt i Ya­ras in­du­stri­sen­ter på Her­øya tors­dag, i for­bin­del­se med en for­hånds­pre­sen­ta­sjon av re­gje­rin­gens nye in­du­stri­mel­ding. F.v. stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg, He­le­ne Falch Fl­ad­mark fra Ey­de-klyn­gen, næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land og An­ne Gre­te Ellingsen fra No­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.