SA­KEN

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Tyr­kisk spio­na­sje

● Den tyr­kis­ke etter­ret­nings­tje­nes­ten vil­le ha den tys­ke etter­ret­nings­tje­nes­ten BND til å spio­ne­re på opp­til 300 per­soner og 200 sko­ler, for­enin­ger og in­sti­tu­sjo­ner som var lis­tet opp med bil­der, te­le­fon­num­re, epost­adres­ser og an­nen iden­ti­fi­ka­sjon.

● Iføl­ge Sve­ri­ges Ra­dio har den tyr­kis­ke etter­ret­nings­tje­nes­ten også «sys­te­ma­tisk kart­lagt re­gime­kri­ti­ke­re bo­satt i Sve­ri­ge»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.