Et Ag­der­løft for bed­re leve­kår

Faedrelandsvennen - - MENING -

40.000 sør­len­din­ger le­ver på trygd. Og det blir fle­re. Vi er på vei fra et sam­funn der ¼ av inn­byg­ger­ne ikke er sys­sel­sat­te, til et sam­funn der 1/3 står uten­for ar­beids­li­vet.

●● Uten­for­skap er dyrt for den det gjel­der, det gir dår­lig helse og dår­li­ge leve­kår. I Høy­re me­ner vi der­for det er be­hov for et løft for Ag­der. Der­for har vi tatt ini­tia­tiv til at det­te blir en del av Sør­lands­tin­gets agen­da og stra­te­gi i for­bin­del­se med etab­le­rin­gen av en Ag­der­re­gion.

Uten­for­skap hen­ger sam­men med fle­re mo­men­ter. Et for lavt kom­pe­tanse­nivå er en fel­les ut­ford­ring her. Vi ser at Ag­der-kom­mu­ne­ne har sva­ke skole­re­sul­ta­ter, re­la­tivt lavt ut­dan­nings­nivå, lav og syn­ken­de sys­sel­set­tings­grad og like­stil­lings­ut­ford­rin­ger. Vi har et næ­rings­liv med et mind­re mang­fold enn øns­ket og det er re­la­tivt sett lite forsk­nings- og ut­vik­lings­ak­ti­vi­tet i næ­rings­li­vet.

Bil­det er ikke ba­re ne­ga­tivt. Vi fikk ny­lig re­sul­ta­te­ne fra folke­helse­un­der­sø­kel­sen for Ag­der. En av til­bake­mel­din­ge­ne der vis­te at an­de­len som rap­por­ter­te triv­sel i stor el­ler noen grad lå på 96,9 % i Aust-ag­der og 98,2 % i VestAg­der.

Det skjer mye bra i Ag­der. Gjen­nom­fø­rings­gra­den i vi­dere­gå­en­de sko­le er på vei opp. I fle­re av

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.