Prio­ri­te­rin­ger i for­hold til sam­ferd­sel må end­res

Faedrelandsvennen - - MENING - SVEND GRUNDEKJØN AN­NI­KEN HAUG­LIE (H), ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter SVER­RE LAR­SEN Kris­tian­sand

Takk for sto­re in­ves­te­rin­ger til Kris­tian­sand og om­egn i for­bin­del­se med sam­ferd­sel. Men po­li­ti­ker­ne i vår re­gion bør prio­ri­te­re an­ner­le­des.

●● Som trans­por­tør i det­te om­rå­de gjør prio­ri­te­rin­ge­ne meg frust­rert.

Få bort 30-40 % av tra­fik­ken i Gart­ner­løk­ka ved å star­te byg­ging av Ytre ring­vei slik at E 18-E 39 og gjen­nom­gangs­tra­fik­ken kan be­nyt­te om­kjø­rings­vei­en.

En ytre ring­vei, som egent­lig alle øns­ker, gir let­te­re ad­komst til sen­trum med kol­lek­tiv­tra­fikk og vi be­hø­ver ikke kø­kjø­ring inn til sen­trum.

Gjen­nom­gangs­tra­fik­ken gir li­ke­vel in­gen vekst i sen­trum med handel og kul­tur. Så star­ter vi om­byg­ging av Gart­ner­løk­ka slik som plan­lagt.

Vi har hel­ler ikke bruk for ny Havne­gate og jern­bane­spor til hav­na. Hav­na skal jo mu­li­gens flyt­tes til Vi­ge uan­sett.

Å fram­skyn­de stor­sat­sing på 4-felts­vei til Kje­vik er fint. Men når mi­li­tæ­ret leg­ges ned er det lite industri i det­te om­rå­de. Kun et se­ment­stø­pe­ri i Tveit, la­ger­bygg på Bo­en og sand­tak på Rugs­land. Da blir det­te pro­sjek­tet for stort. Til slutt vil jeg tak­ke våre po­li­ti­ke­re for sat­sing på vei­ut­byg­ging, men de­res prio­ri­te­rin­ger syn­tes for meg helt feil.

Jeg hå­per po­li­ti­ker­ne i vår re­gion vil stå fram og for­kla­re de­res prio­ri­te­rin­ger og for­nuf­ten bak bru­ken av mil­li­ar­de­ne. Det er kan­skje ba­re Sp som øns­ker om­kjø­rings­vei nå? mel­lom eta­te­ne po­li­ti­et, Skatte­eta­ten, NAV og Ar­beids­til­sy­net – samt fle­re uan­meld­te til­syn - fø­rer frem.

På lands­ba­sis ble det i fjor gjort fel­les kon­trol­ler i 3200 virk­som­he­ter - over dob­belt så man­ge som året før. 254 kri­mi­nel­le nett­verk er av­slørt. Det be­tyr at fle­re har måt­tet stan­se ar­bei­det og at fle­re kri­mi­nel­le er sendt ut av lan­det. In­gen­ting gle­der meg mer. I til­legg til Kris­tian­sand, er det etab­lert sent­re mot ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet i Stav­an­ger, Ber­gen, Trond­heim og Oslo. I mai får også Bodø og Tøns­berg egne sent­re.

Gjen­nom økt sam­ar­beid ko­or­di­ne­res inn­sat­sen, som gjør at eta­te­ne ut­nyt­ter res­sur­se­ne og virke­mid­le­ne de rår over på en bed­re måte enn før. Vi har også fått på plass et na­sjo­nalt ana­lyse­og etter­ret­nings­sen­ter, som har som ho­ved­opp­ga­ve å be­kjem­pe øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. Vi kan alle bi­dra i kam­pen mot ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet. Alle som er opp­drags­gi­ve­re - også pri­vat­per­soner - har et an­svar for å kon­trol­le­re hvem de kjø­per pro­duk­ter og tje­nes­ter av.

Re­gje­rin­gen vil bi­dra til å gjø­re det let­te­re for for­bru­ker­ne å for­sik­re seg om at le­ve­ran­dø­re­ne de vel­ger er se­riø­se. I lø­pet av det­te året lan­se­rer for ek­sem­pel For­bru­ker­rå­det en egen mar­keds­por­tal for hånd­ver­ker­tje­nes­ter, der opp­drags­gi­ve­re kan gå inn og sjek­ke at le­ve­ran­dø­re­ne har sitt på det tør­re. end­ret han det til et la­tinsk navn.

Hol­berg gjør mye moro ut av det å dis­pu­te­re, og man kan i prin­sip­pet kve­ru­le­re om alt mu­lig. I den for­stand blir det ba­re gøy å for­sva­re et pro­blem som man en­ten be­ly­ser gjen­nom teori og/el­ler em­pi­ri. «Jep­pe på Bjer­get» hand­ler om Jep­pe, som egent­lig drik­ker seg fra sans og sam­ling, uten at noen vet hvor­for. Til slutt en­der en av dis­se drikke­his­to­rie­ne i ba­ro­nens seng, og når Jep­pe våk­ner spør han om han er kom­met til him­me­len. Den po­li­tis­ke kanne­stø­per er en und­ring og hu­mo­ris­tisk måte med å være opp­tatt av po­li­tikk, uten at man kjen­ner de po­li­tis­ke mil­jø­ene, og ikke kjen­ner me­ka­nis­me­ne som lig­ger bak. Det blir der­med un­der­hol­den­de når sån­ne per­soner må mene noe om po­li­tikk.

Hol­berg har også and­re sa­ti­rer! Han er flink til å be­ly­se uli­ke ting i et sam­funn, og det er all­tid spen­nen­de og in­ter­es­sant å lese han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.