Vi skal ta de kri­mi­nel­le

Faedrelandsvennen - - MENING -

Som ar­beids­ta­ker el­ler ar­beids­gi­ver på Sør­lan­det skal du vite at re­gje­rin­gen, i sam­ar­beid med par­te­ne i ar­beids­li­vet, har trap­pet opp kam­pen mot ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet.

●● Nå inn­fø­rer vi eks­tra til­tak. Re­gje­rin­gen ak­sep­te­rer ikke at kri­mi­nel­le ak­tø­rer for­su­rer det or­ga­ni­ser­te ar­beids­li­vet, og øde­leg­ger for dere som dri­ver se­riøst. Fers­ke tall vi­ser at tet­te­re sam­ar­beid

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.