Noe grunn­leg­gen­de svik­ter i norsk barne­vern

Hvor­dan er si­tua­sjo­nen i det kom­mu­na­le barne­ver­net? Gir alle opp­sla­ge­ne og rap­por­te­ne om svikt i barne­ver­net i 2017 et rik­tig bil­de av det nors­ke barne­ver­net? Hva gjør vi i så fall med det?

Faedrelandsvennen - - MENING - AN­NE GRØNSUND le­der av Barne­verns­pe­da­go­ge­ne i Aka­de­mi­ker­for­bun­det (BIA), Unio

Medie­ne har hatt man­ge opp­slag om at for­eld­re med kog­ni­tiv svikt ikke får hjelp og støt­te og der­med mis­ter om­sorg for bar­na sine. Sa­ken om «Glass­jen­ta» i Stav­an­ger Af­ten­blad syn­lig­gjor­de svikt i opp­føl­ging av Ida. Barne­ver­net i Sønd­re og Nord­re Land har vært util­strek­ke­lig. Fyl­kes­men­ne­ne av­dek­ker om­fat­ten­de svikt knyt­tet til ar­beid med be­kym­rings­mel­din­ger. Pa­ral­lelt ut­set­tes barne­verns­an­sat­te for hets og trus­ler, visst­nok helt le­galt, og de­res kom­pe­tan­se kri­ti­se­res kon­ti­nu­er­lig. et­te er ikke en ny si­tua­sjon. Over man­ge år har de­bat­ten om barne­ver­net vært pre­get av det sam­me; barne­ver­nets util­strek­ke­lig­het i alle en­der av ska­la­en og barne­verns­ar­bei­der­nes ut­sat­te po­si­sjon. Vi får be­hov for å stil­le spørs­må­let om det er fag­li­ge el­ler po­li­tis­ke løs­nin­ger som nå trengs. Selv om det kan være fris­ten­de for po­li­ti­ke­re å luk­ke øyne­ne og sky­ve an­sva­ret over på an­sat­te vil vi an­be­fa­le po­li­ti­ke­re å åpne øyne­ne og sam­ti­dig trek­ke pus­ten og lete etter po­li­tis­ke løs­nin­ger. Det­te må være løs­nin­ger som tar an­sva­ret for et godt barne­vern og et sterkt barne­vern­fag­lig fo­kus.

Det er av stor be­tyd­ning at sam­fun­net fin­ner løs­nin­ge­ne

Dfor hvor­dan det gode barne­ver­net skal og kan fun­ge­re. Og vi må være om­for­ent om hvor­dan det skal fun­ge­re. For en tje­nes­te med så mye makt må ha både til­lit og full­makt. I sep­tem­ber 2015 lan­ser­te Barne­verns­pe­da­go­ge­ne i Aka­de­mi­ker­for­bun­det (BIA) fem råd for et bed­re barne­vern:

1. Fle­re an­sat­te gir bed­re barne­vern. Kom­mu­ne­ne har et klart an­svar for å sør­ge for til­strek­ke­lig res­sur­ser til barne­ver­net. Det er svært kost­bart ikke å hjel­pe barn tid­lig. Vi kan ikke len­ger være på etter­skudd.

2. En mas­ter. Det er be­hov for en 5-årig ut­dan­nel­se for barne­verns­pe­da­go­ger. Det­te er den størs­te yr­kes­grup­pen in­nen barne­ver­net og der­for er kom­pe­tan­sen til vår yr­kes­grup­pe eks­tra vik­tig.

3. Inn­før bed­re be­skyt­tel­se av barn. Barne­ver­net er til for å be­skyt­te bar­na. Raun­da­len-ut­val­get som la fram sin rap­port i 2012 (16 NOU 2012), an­be­fal­te et nytt prin­sipp der bed­re be­skyt­tel­se av barns ut­vik­ling inn­fø­res.

4. Inn­før en ret­tig­hets­lov. Det sam­me Raun­da­len-ut­val­get fore­slo også å ret­tig­hets­fes­te barne­vern­lo­ven. Det er vi svært glad for at ble fulgt opp av ut­val­get og at det nå etter all sann­syn­lig­het blir en rea­li­tet.

5. Kla­re kom­pe­tanse­krav i barne­ver­net. Barne­verns­lo­ven sier ikke noe om hvil­ke kva­li­fi­ka­sjo-

Vi me­ner barne­verns­pe­da­gog­ut­dan­nin­gen må styr­kes både ved å bli len­ger med mer rom for prak­sis og fag­per­son­lig ut­vik­ling, og på et mas­ter­nivå.

ner en saks­be­hand­ler i barne­ver­net skal ha. Det gjør at det er vel­dig stor for­skjell på hvil­ken kom­pe­tan­se an­sat­te i barne­ver­net har. In­nen­for sko­le- og helse­ve­se­net er det en del kom­pe­tan­se som det kre­ves at alle som job­ber in­nen sek­to­re­ne har. Slik bur­de det også være i barne­ver­net. ak­grun­nen for dis­se rå­de­ne var ak­ku­rat den sam­me si­tua­sjo­nen som i dag, at det til­syne­la­ten­de er en stor og uro­vek­ken­de util­strek­ke­lig­het i

Bda­gens barne­vern. Fi­nan­sie­rin­gen av barne­ver­net ute­blir, kom­pe­tanse­til­ta­ke­ne er kun sand­på­strø­ing og in­gen ser ut til å tør­re å stil­le krav til an­sat­tes kom­pe­tan­se. Vi me­ner barne­verns­pe­da­gog­ut­dan­nin­gen må styr­kes både ved å bli len­ger med mer rom for prak­sis og fag­per­son­lig ut­vik­ling, og på et mas­ter­nivå. Kri­tisk vur­de­ring av både forsk­ning, in­for­ma­sjon om det en­kel­te barn og vur­de­rin­ger blant an­net tatt av and­re pro­fe­sjo­ner/hjel­pe­re, er av­gjø­ren­de for å unn­gå feil.

Barne­verns­pe­da­go­ger har et sen­tralt fag­lig an­svar inn i barne­ver­net. Men sen­tra­le myn­dig­he­ter må set­te ram­me­ne for hvil­ken hel­het­lig kom­pe­tan­se barne­ver­net skal inne­ha. or det and­re: Kom­mu­nens an­svar for barne­ver­net er ufra­vi­ke­lig. Det be­tyr ikke at vi ikke tren­ger en ak­tiv stat­lig og na­sjo­nal po­li­tikk på om­rå­det. Når vi, år etter år, får til­syns­rap­por­ter som av­dek­ker svikt og hele det of­fent­li­ge Nor­ge lar seg sjok­ke­re, så kan vi ikke la være å kom­men­te­re at de som bør være mest ak­ti­vert nå, er de kom­mune­le­del­ser som ennå ikke har tatt inn­over seg sitt an­svar for å dri­ve sys­te­ma­tisk og grunn­leg­gen­de kva­li­tets­sik­rings­ar­beid i sine kom­mu­ner. For det tred­je: Vi tror ikke at dår­lig kva­li­tet i barne­ver­net i alle til­fel­ler hand­ler om mang­len­de kom­pe­tan­se, el-

Fler stør­rel­se på kom­mu­nen, men det hand­ler om hvor­dan kom­pe­tan­sen blir brukt ute i tje­nes­te­ne. Det hand­ler om hvor man­ge opp­ga­ver den en­kel­te barne­verns­ar­bei­der har, det hand­ler om den støt­te og opp­føl­ging den en­kel­te barne­verns­ar­bei­der får. et hand­ler om grunn­leg­gen­de kva­li­tets­sik­ring – in­fra­struk­tur og sys­te­mer som må være på plass for at fag­kom­pe­tan­sen skal fun­ge­re Vi må nå ta fatt på den po­li­tis­ke opp­ga­ven det er å sør­ge for et godt barne­vern. Det hjel­per ikke barn at po­li­ti­ke­re toer sine hen­der og unn­går å fin­ne løs­nin­ger. Vi tren­ger at de går i dia­log med fel­tet og ska­per om­for­en­te løs­nin­ger. Løs­nin­ger som gir grunn­leg­gen­de end­rin­ger og som har et bre­de­re fo­kus enn tids­fris­ter. Da må vi alle trek­ke pus­ten og fin­ne fram de kon­struk­ti­ve kref­te­ne som skal til for å ska­pe mor­gen­da­gens barne­vern.

D

ILLUSTRASJON: NTB SCAN­PIX

Det er av stor be­tyd­ning at sam­fun­net fin­ner løs­nin­ge­ne for hvor­dan det gode barne­ver­net skal og kan fun­ge­re. Og vi må være om­for­ent om hvor­dan det skal fun­ge­re. For en tje­nes­te med så mye makt må ha både til­lit og full­makt, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.