Barne­film­sje­fen trygg på frem­ti­da

I en tid hvor fil­mer er et lite taste­trykk unna på Ipa­den, fø­ler Barnefilmfestivalen-sjef Danckert Mon­rad-krohn seg trygg på at ju­bi­lan­ten har en lo­ven­de frem­tid foran seg.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HO­LE kris­ti­an.ho­le@fvn.no

– Vi har jo fått kjempe­kon­kur­ran­se på man­ge platt­for­mer, som for ek­sem­pel You­tube. Men min opp­fat­ning er at barn og unge fort­satt vil gå på kino og opp­le­ve film sam­men med and­re, sier Danckert Mon­rad-krohn, sjef for Barnefilmfestivalen.

– Det å sam­men få en sterk opp­le­vel­se gjen­nom film med stort ler­ret og bra lyd på kino, er en helt an­nen opp­le­vel­se enn å sit­te hjem­me. Det­te vet både barn og for­eld­re, leg­ger Mon­rad-krohn til.

I år fei­rer fes­ti­va­len, som går av sta­be­len i Kris­tian­sand, Far­sund og Aren­dal fra 25. til 30. april, sitt 20-års­ju­bi­le­um. Det skal mar­ke­res med burs­dags­fei­ring, nye film­pri­ser og et pro­gram be­stå­en­de av 100 fil­mer fra 21 land.

BAR­NA ER AK­TI­VE

Mon­rad-krohn sier vi­de­re at det va­rier­te kul­tur­til­bu­det på Sør­lan­det er en stør­re trus­sel enn mo­der­ne, di­gi­ta­le vi­deo­platt­for­mer.

– På Sør­lan­det er det vel­dig man­ge gode kul­tur­til­bud, og det er hel­ler det­te som er kon­kur­rent for oss, enn at barn sit­ter hjem­me og ser fil­mer på You­tube. Noen sier at barn og ung­dom­mer er slap­pe, men det kjen­ner ikke jeg til. Jeg opp­le­ver dem som ak­ti­ve.

– Men hvis man ser his­to­risk på det­te har ki­no­en blitt spådd dø­den si­den fjern­sy­net kom. Men det har svingt opp igjen, og in­ter­es­sen for kino har ald­ri for­svun- net el­ler fått en kjem­pe­ned­gang, leg­ger han til.

– Så du er ikke be­kym­ret for da­len­de in­ter­es­se el­ler for fes­ti­va­lens fram­tid?

– Nei. Vi har hatt jev­ne be­søks­tall fra 12-15.000 be­sø­ken­de si­den fes­ti­va­len star­tet opp for 20 år si­den. Og i fjor had­de vi rundt 17.000 sam­men­lagt i Far­sund, Aren­dal og – ikke minst – Kris­tian­sand som står for meste­par­ten av be­søks­tal­le­ne.

– Men kom­mer den­ne in­ter­es­sen fra bar­na selv, el­ler fra læ­re­re og for­eld­re?

– Det er en kom­bi­na­sjon. På noen sko­ler, med de yngs­te bar­na, er nok læ­rer­ne på­dri­ve­re i val­get, mens på and­re sko­ler stem­mer jo bar­na på hvil­ke fil­mer de vil se. Barn fra ti­års­al­de­ren tar ofte selv ini­tia­tiv til å dra på fes­ti­va­len.

SAM­AR­BEI­DER MED AMANDA

Det som er nytt med årets fes­ti­val er at det for førs­te gang skal ar­ran­ge­res en kort­film­kon­kur­ran­se i pro­gram­met.

– Vi har blitt pluk­ket ut til å være no­mi­na­sjons­sted for kort- film­kon­kur­ran­sen for Amanda 2017, så vi har satt opp sju fil­mer i kon­kur­ran­sen. «Sand­kas­sa», re­gis­sert av Ås­mund Jan­øy fra Aren­dal, er det lo­ka­le bi­dra­get, sier Krohn.

En barne­jury, med sju barn fra Kris­tian­sand-om­rå­det i al­de­ren 11 til 13 år, skal kåre vin­ne­ren av den ny­etab­ler­te «Barn i By­en»-pri­sen.

– Vi føl­te at ti­den var in­ne for å etab­le­re en barne­jury. Og dis­se sju un­ge­ne skal kåre den bes­te spille­fil­men for barn, opp­ly­ser Krohn.

HØYDE­PUNK­TER

På det om­fat­ten­de film­pro­gram­met, med 100 fil­mer fra 21 land, trek­ker fes­ti­val­sje­fen fram ani­ma­sjons­fil­men «Richard Stor­ken» som et høyde­punkt.

– Å åpne fes­ti­va­len med den norsk­pro­du­ser­te fil­men «Richard Stor­ken», som også var åp­nings­fil­men på den pre­sti­sje­tun­ge Film­fes­ti­va­len i Ber­lin, blir stas. Til den­ne pro­gram­pos­ten kom­mer både re­gis­sø­ren, noen skue­spil­le­re og Kron­prin­ses­se Met­te Ma­rit, sier Mon­rad-krohn.

Vi­de­re sier han at han også er spent på do­ku­men­tar­fil­men «Min Fa­mi­lie», som er la­get av Grim­stad-re­gis­sø­ren Tor­geir Kalve­ha­gen.

– Fil­men ret­ter seg mot barn, men tar også opp te­ma­tikk som voks­ne også er opp­tatt av. Den be­ly­ser ta­bu­er og uten­for­skap i vårt vel­ferds­sam­funn.

FOTO: TOR ERIK SCHRØ­DER

I år fei­rer Barnefilmfestivalen sitt 20-års­ju­bi­le­um. Bil­det er fra en tid­li­ge­re run­de.

FOTO: FILMWEB

Still­bil­de fra «Richard Stor­ken».

FOTO: EVA MYKLEBUST

Danckert Mon­rad-krohn, sjef for Barnefilmfestivalen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.