Vi­ser in­gen nåde

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HILDE ERSTAD

Mas­to­don kjø­rer på i like tung og bru­tal s stil som all­tid på de­res syv­en­de al­bum «Emp pe­ror of Sand», men hø­res mer over­be­vi­sen­de og sam­men­svei­set ut enn p på len­ge.

Det ame­ri­kans­ke ban­det har holdt på i 18 år, og har vært en sen­tral ut­øver in­nen pro­gres­siv- og gro­ove-metal. De har ut­fors­ket sjan­ge­ren og skapt et sær­egent og lett gjen­kjen­ne­lig sound som også står sen­tralt i da­gens ut­gi­vel­se. Lyd­bil­det er mek­tig med hef­ti­ge gi­tar­riff, et mak­si­ma­lis­tisk tromme­spill, sh­redde­so­lo­er og både vrengt og clean vo­kal. Ban­det vi­ser en be­und­rings­ver­dig in­stru­men­tal­fer­dig­het og mu­si­kalsk over­skudd.

Tema for pla­ta er like mørkt som mu­sik­ken, og hand­ler hvor­dan noen av de­res nær­mes­te har fått kreft. Et in­ter­es­sant kon­sept som gir både mu­sikk og tekst en eks­tra dyb­de. Det enes­te sva­ke punk­tet er lå­ten «An­cient King­dom» som blir øde­lagt av en mid­dels og noe kje­de­lig vo­kal­lin­je.

Det­te er et al­bum man er nødt til å gi god tid. Selv etter fle­re gjen­nom­lyt­tin­ger fin­nes det nye de­tal­jer som fan­ger opp­merk­som­he­ten. På den and­re si­den er det ikke man­ge dy­na­mis­ke pau­ser, så lyt­te­ren får vir­ke­lig kjørt seg. Mas­to­don vi­ser in­gen nåde her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.