Se, el­ler ikke se, det er spørs­må­let

April står for dø­ren med vår­sol, påske og en film om kan­ni­ba­lis­me som får folk til å svi­me av.

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

●● Rol­ling Stone Ma­gazi­ne har gitt fil­men fire av fire stjer­ner, og skri­ver blant an­net:

●● «In­tens fransk thril­ler om stu­dent med sma­ken for men­neske­kjøtt er en smart fe­mi­nis­tisk lik­nel­se – og en kan­di­dat for ti­årets bes­te skrekk­film.»

●● Det er Ducour­naus førs­te spille­film. Tid­li­ge­re har 33-årin­gen la­get kort­fil­men «Junior», som hun vant pris for un­der film­fes­ti­va­len i Can­nes, og hen­nes spille­film­de­but har så langt vun­net ti pri­ser, der­iblant FIPRESCI-PRI­SEN, som er film­bran­sjens egen pris. Den de­les ut til det for­enin­gen, som er en sam­men­slut­ning av na­sjo­na­le for­bund for jour­na­lis­ter og film­kri­ti­ke­re fra mer enn 50 land, an­ser som gode og ny­ska­pen­de fil­mer.

●● Nys­gjer­rig­he­ten min er i alle fall pir­ret. For er det noe de fles­te skrekk­fil­mer mang­ler for ti­den, er det gode, in­ter­es­san­te og ori­gi­na­le ma­nus. Det er også gans­ke langt mel­lom in­ter­es­san­te kvin­ne­li­ge ho­ved­rol­ler, og det er et eks­tra pluss at den er la­get av en spen­nen­de, ung kvin­ne­lig film­ska­per. Vi tren­ger fle­re av dem.

●● I det­te til­fel­let sier jeg alt­så hur­ra for blod­tørst og gørr, og sat­ser på at jeg unn­går både be­svi­mel­se og opp­kast. Jeg ten­ker at jeg ga­ran­tert har sett ver­re ting i en av de man­ge skrekk­fil­me­ne jeg har sett i lø­pet av åre­ne, men det gjen­står jo å se.

FOTO: UNI­TED INTERNATIONAL PICTURES

Fil­men «Raw» har skapt ster­ke re­ak­sjo­ner hos pub­li­kum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.