Ku­le­ne flyr og blo­det spru­ter

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

AC­TION/KOMEDIE «Free Fire»

Eng­land 2016 15 år

En vå­pen­han­del går fryk­te­lig galt når alle plut­se­lig ven­der seg mot hver­and­re.

I Bos­ton i 1978 mø­tes to gjen­ger i et for­latt vare­hus for å gjen­nom­føre en ulov­lig vå­pen­han­del. På den ene si­den står Ira-med­lem­me­ne Chris (Cil­li­an Murp­hy) og Frank (Michael Smi­ley) og et par hjelpe­løse med­hjel­pe­re. Ved de­res side står også den litt mys­tis­ke Jus­ti­ne (Brie Lar­son).

Den ukon­ven­sjo­nel­le gjen­gen skal kjø­pe vå­pen av sør­afri­kans­ke Vernon (Sharl­to Chop­ley) og hans part­ner. De to har også med seg et par udu­ge­li­ge med­hjel­pe­re, og som en slags mel­lom­mann har de en­ga­sjert Ord (Ar­mie Ham­mer). Kan­skje ikke over­ras­ken­de at ting ikke går helt etter pla­nen og en­der i ti­de­nes skyte­fest.

Den bri­tis­ke re­gis­sø­ren og ma­nus­for­fat­te­ren, Ben Wheatley, le­ve­rer en film ty­de­lig in­spi­rert av fil­mer som «Re­ser­voir Dogs» og «Lock, Stock and Two Smo­king Bar­rels», men selv om det er fle­re gode ele­men­ter når den ikke helt opp.

Det som gjør de fil­me­ne så gode er jo ikke all vol­den og an­tall ku­ler av­fyrt, men selve plot­tet og de farge­rike ka­rak­te­re­ne.

I «Free Fire» blir ka­rak­te­re­ne for en­di­men­sjo­na­le, plot­tet for­ut­sig­bart og dia­lo­gen, selv om det er et par konge­kom­men­ta­rer inn­imel­lom, litt kuns­tig og stiv. Fil­men er li­ke­vel se­ver­dig hvis du er fan av sjan­ge­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.