En li­ten film om sto­re ting

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

DRA­MA «Litt­le Men»

Hel­las / USA 2016 Til­latt for alle Bar­nas og de voks­nes ver­de­ner kol­li­de­rer i den­ne bit­ter­søte, lil­le his­to­ri­en fra et rolig hjør­ne av New York.

13-årin­ge­ne Ja­ke (Theo Tap­litz) og To­ny (Michael Bar­bi­eri) blir ven­ner i sam­me øye­blikk som sist­nevn­te får øye på først­nevn­tes teg­nin­ger. Ja­ke er av den for­sik­ti­ge ty­pen. To­ny har all ver­dens selv­til­lit. Men sam­men bonder de over Tv-spill og en drøm om å kom­me inn på kunst­sko­len La­guar­dia. Ha­ken er at Ja­kes for­eld­re ser seg nødt til å skru opp hus­lei­en der mo­ren til To­ny dri­ver det lil­le skred­de­ri­et sitt.

Til tross for en hver­dags­lig tone, be­rø­rer «Litt­le Men» en hel meng­de for­skjel­li­ge te­ma­er: kunst og am­bi­sjo­ner, fa­mi­lie og venn­skap, pen­ger og lo­ja­li­tet, kul­tur­kol­li­sjo­ner og gen­tri­fi­se­ring. Først og fremst hand­ler den li­ke­vel om hvor sår­ba­re unge men­nes­ker kan være i møte med vok­sen­li­vets rea­li­te­ter.

Kan­skje blir selve his­to­ri­en hak­ket for pus­le­te til at «Litt­le Men» gjør sånn or­dent­lig dypt inn­trykk. Men fil­men har man­ge fine, vel­spil­te sce­ner – un­der­teg­ne­de lik­te spe­si­elt godt den for­nøye­li­ge mel­lom To­ny og drama­læ­re­ren hans, samt en rø­ren­de sam­ta­le Ja­ke har med fa­ren sin (Greg Kinne­ar) helt mot slut­ten – som gjør at den ald­ri fø­les som mind­re enn vel an­vendt tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.