Vid­un­der­li­ge nye 3D-verden

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

SCIENCE FICTION «Ghost In the Shell»

USA 2017 12 år «Ghost in the Shell» er fil­men som får «Bla­de Run­ner» (1982) og «The Ma­trix» (1999) til å vir­ke ak­ku­rat så gam­le som de er.

En mu­lig frem­tid i et fik­tivt Asia: Ky­bor­gen Ma­jor (Scar­lett Jo­hans­son) er myn­dig­he­tens bes­te vå­pen i kam­pen mot en ter­ro­rist som kan hacke seg rett inn i ho­det på folk. Men for Ma­jor selv hand­ler jak­ten like mye om å fin­ne sin egen iden­ti­tet. Det er en­somt å være en minne­løs men­neske­hjer­ne i en kuns­tig kropp.

Ac­tion­se­kven­se­ne i «Ghost in the Shell», som er en ame­ri­kansk «live ac­tion»-ver­sjon av de ja­pans­ke man­ga-tegne­se­rie­ne og ani- me-fil­me­ne med sam­me tit­tel, er kor­te, eks­plo­si­ve og til­freds­stil­len­de. Det er li­ke­vel alt det and­re som he­ver den over drøs­set av Cgi-ba­ser­te mas­to­dontpro­duk­sjo­ner fra Hol­ly­wood: frem­stil­lin­gen av frem­tids­byen som en psy­ke­de­lisk jun­gel av flim­ren­de 3D-ani­mert re­kla­me og be­skri­vel­sen av men­nes­ker som mis­ter seg selv i en verden hvor vir­ke­lig- he­ten ikke len­ger er noe man kan sto­le på.

De fles­te science fiction-fil­mer lagt til frem­ti­den sier til syv­en­de og sist mest om ti­den de er la­get i. «Ghost in the Shell», der­imot, hand­ler om en tid vi er på full fart inn i. Og den ti­den ser ut til å bli fa­sci­ne­ren­de og skrem­men­de i like monn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.